Asst. Prof. Dr. Bhundit Innawong

การติดต่อ :

การศึกษา :
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (Meat Technology), เทคโนโลยีการทอด (Frying Technology), เทคโนโลยีด้านไขมันและน้ำมัน (Fat and Oil Technology)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร