ข่าวทั่วไป

25 สิงหาคม 2564

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และรูปแบบการสอบ ในการสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง กำหนดวัน เวลา
และรูปแบบการสอบ ในการสอบกลางภาค 

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2564 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม