ผู้บริหารและคณาจารย์

Committee and Faculty Members

คณบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (arunsrilee@yahoo.com)

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ (thosaponk@hotmail.com)

รองคณบดีฝ่ายกิจการภายใน

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร (Hudakorn_tee@hotmail.com)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.วรฤทัย ชูเทียร (choothian_w@silpakorn.edu)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พรศรี เจริญพานิช (charoenpanich_p@su.ac.th)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ (kasama_jan@yahoo.com)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. ณัชพล โชติกไกร (chotigkrai_n@silpakorn.edu)

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ (chatthanon@outlook.com)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (kanate.engineer@gmail.com)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสื่อสารองค์กร

อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก (penpisuth.ft@gmail.com)

หัวหน้าภาค

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร. ชลเทพ อุสาคู

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสว่าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน