แนะนำภาควิศวกรรมเคมี

Department of Chemical Engineering

ประวัติภาควิชา

วิศวกรรมเคมี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2546

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเคมีทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ทั้งยังประพฤติดี มีจรรยาบรรณ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สนับสนุนการวิจัยทางวิศวกรรมเคมีเชิงนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการกับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนให้การบริการของภาควิชามีศักยภาพสูงสุดสำหรับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและสำหรับสังคมในวงกว้าง บริหารภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของภาควิชา สนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนรู้และการทำวิจัย

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้นำทางด้านการจำลองกระบวนการ มีทักษะในการสร้างแบบจำลองกระบวนการ และการสร้างโปรแกรมสำหรับการจำลองกระบวนการ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แบบย่อ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาวิศวกร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิจัยโดยผ่านประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ทางสาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดความคิดและพัฒนางานวิจัยได้ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการทำงาน ดำเนินงานวิจัยให้กับภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีผลการเรียนดีเด่น มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยสามารถเข้าศึกษา โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยได้อย่างจริงจัง

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แบบย่อ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แบบย่อ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาวิศวกร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิจัยโดยผ่านประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ทางสาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดความคิดและพัฒนางานวิจัยได้ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการทำงาน ดำเนินงานวิจัยให้กับภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีผลการเรียนดีเด่น มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยสามารถเข้าศึกษา โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยได้อย่างจริงจัง

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งเน้นการพัฒนาวิศวกรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยเน้นไปที่กระบวนการทำงานวิจัยผ่านประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ทางสาขาวิศวกรรมเคมี เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถวางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ สามารถสรุปข้อมูลและสื่อสารผ่านทางวารสารทางวิชาการหรือการเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาของโรงงานซึ่งมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการทำงานและดำเนินงานวิจัยให้กับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบย่อ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

จุดเด่นของหลักสูตร

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อยู่ชั้น 6 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร :034-109686 ต่อ 209600

โทรสาร :034-252459

Website : https://chemengsilpakorn.com/th/

Facebook : https://www.facebook.com/Chemical-Engineering-Silpakorn-University-664258180334614/

ผศ.ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข

ผศ.ดร. ธรวิภา พวงเพ็ชร

รศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์

ผศ.ดร. วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข

ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา

รศ.ดร. ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์

รศ.ดร. โอกร เมฆาสุวรรณดำรง

รศ.ดร. ประกร รามกุล

ผศ.ดร. ณัชพล โชติกไกร

ผศ.ดร. มัทรี เติมตะนันทน์

อ.ดร. สุนทร ปิติเจริญพันธ์

อาจารย์ ดร. วสุ ไชยตรี