ผศ.ดร. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : dechaphansu@gmail.com
การศึกษา :
- บธ. ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
- บช. ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
- บธ. บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
- ศศ. บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)

Research Area
บริหารธุรกิจ (Business Administration), การจัดการ (Management), การบัญชี (Accounting)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ มานพ สีเหลือง (2555), “Analysis of Company Cost Estimation for reducing the environmental impact”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2555), หน้า 695-702.
2. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ มานพ สีเหลือง (2555), “Study of Management Compensation and The Performance of Outsourced Management”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2555), หน้า 717-722.
3. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ มนตรี พิริยะกุล และ นภาพร ขันธนภา (2556), “The Structural Relationship Model of Factors Affecting Perceived Shared Value for Intention to Stay”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1 (มกราคม–กุมภาพันธ์ 2556), หน้า 112-117.
4. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ นพพร จันทรนำชู และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2557), “การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ISSN 0125-2437, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม–ธันวาคม 2557, หน้า 1-15.
5. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ จันทนา สังวรโยธิน,(2015), “Factors influencing consumers’ selection of a garage”, RMUTI Journal Special, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, Issue 1.
การประชุมวิชาการ
1. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2010), “Measuring Earning Quality by Accruals Model : A Case Study of Listed Companies of Electronic Components”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010.
2. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2010), “Attitude towards a licensed Certified Public Accountant of the undergraduates in the field of accounting : A case study of Bangkok-ThonburiUniversity”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010.
3. Ratsasanasart, D. and Sealeung, M. (2011), “Study of Management Compensation and The Performance of Outsourced Management”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011.
4. Ratsasanasart, D. and Sealeung, M. (2011), “Analysis of Company Cost Estimation for reducing the environmental impact”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III) 13-14 August 2011, The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam.
5. Ratsasanasart, D. (2012), “The Structural Relationship Model of Factors Affecting Perceived Shared Value for Intention to Stay”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012.
6. Ratsasanasart, D. (2012), “The Structural Relationship of Factors Affecting Work Effectiveness and Intention to Stay of Large Commercial Bank’s Staff”, 2012 Annual Conference on Global Economics, Business, and Finance (GEBF), Hong Kong.
7. Ratsasanasart, D. (2014), “The Study of Conflict Management Technique in Industrial Factory, 2014”, The 4th UBRU International Research Conference, Ubon Ratchathani, Thailand.
8. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2014), “Factors effecting to factory employees in Samphran District, Nakornpathom province to purchase”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
9. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2014), “Factors influencing consumers’ selection of a garage”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
10. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015), “Comparison study on customer’s attitude towards services from traditional and modern building material retail stores in Nakhon Pathom province”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, pp. 335-340.
11. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015) Influential factors on behavior of purchasing used car of customer”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, pp. 341-346.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร