ผศ.ดร. ทสพล เขตเจนการ

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : thosaponk@hotmail.com
การศึกษา :
- D.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, Thailand (2008)
- M.S. (Civil Engineering / Building Systems Engineering), University of Colorado, USA (2000)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)

Research Area
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy conservation and management in buildings and industrial factories), การจำลองการใช้พลังงานในอาคาร (Building energy simulation), การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้น (Desiccant dehumidification)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Chompoosang, C., Kaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and Katejanekarn, T. (2015), “Comparison of the Worthiness between Renting and Purchasing a Photocopier”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, Paper No. MEE051, pp. 312-320.
2. Tosomboon, P. and Katejanekarn, T. (2015), “Power Plant Efficiency Improvement by Optimizing Main Influential Control Parameters”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, Paper No. MEE031, pp. 191-196. (Accepted to be published in Research & Knowledge, Vol. 1, No. 2, pp. 52-56)
3. Phuangpornpitak, N. and Katejanekarn, T. (2015), “Proposed Modeling for Assessing Solar PV Water Purification Systems”, The 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2015), Peace Laguna Resort & Spa, Krabi, Thailand, 11-14 June 2015, pp. 10-16.
4. Katejanekarn, T., Lumyim, P., and Thonglar, W. (2014), “A Survey on Thermal Comfort of People in Industrial Factories”, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 17-19 December 2014, Paper No. ETM015, pp. 123 (10 p.).
5. ต้นน้ำ สืบตระกูล รชต สุวรรณรินทร์ กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์ วันเฉลิม มหาโภไคย และ ทสพล เขตเจนการ (2557), “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดเหลวแบบเคลื่อนที่ได้”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557, ETM-268, หน้า 1375-1383.
7. Katejanekarn, T. and Prasartkaew, B. (2014), “Performance Test of a Silica Gel Dehumidifier”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, Paper No. ENE20-ID028, pp. 96 (7 p.). (Best paper award in the field of energy engineering) (Accepted to be published in RMUTI Journal Science and Technology, Vol. 8, No. 1 (Jan-Apr 2015), pp. 34-50)
8. Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2014), “Optimum Green Building Label for Buildings in Thailand”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, Paper No. ENE02-ID029, pp. 84 (8 p.). (Accepted to be published in RMUTI Journal Special Issue 1 2015, pp. 8-14)
9. Suksub, K. and Katejanekarn, T. (2014), “Performance Evaluation Procedure for a Small Batch-Type Solid Desiccant Dehumidifier”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, Paper No. ENE21-ID123, pp. 97 (9 p.). (Accepted to be published in RMUTI Journal Special Issue 1 2015, pp. 46-54)
10. Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014), “Optimum Thailand’s Green Building Label for an Office Building in Thailand”, International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, 19-21 March 2014, Paper No. 182_E, pp. 57 (7 p.).
11. กีรตา ปิ่นปฐม ณัฐนัย คชเสนี และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเชื้อเพลิงทางเลือก”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556: การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556, O-03, หน้า 2 (17 หน้า).
12. ทวีป ศรีสมยง นิติภัทร บุญแก้ว และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การใช้เทคนิค CPM-PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดโครงการ”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556: การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556, O-04, หน้า 3 (20 หน้า).
13. นันทวรรณ หิรัญญการ ลดาวัลย์ ตั้งวิชัย จันทกานต์ ประคองใจ นพดล กิตติวรรณโชติ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การศึกษาความคุ้มค่าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2019, หน้า 189-190 (12 หน้า).
14. ชาญวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณ เตชัส ห่อเพ็ชร์ ทิพยรัตน์ ธาวนพงษ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ผลกระทบของเฟรมกระจกที่มีต่อคุณสมบัติทางความร้อนของระบบหน้าต่างและการใช้พลังงานในอาคาร”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2020, หน้า 191-192 (9 หน้า).
15. Prasartkaew, B. and Katejanekarn, T. (2013), “Actual Performance Evaluation of a Solar-Biomass Hybrid Cooling System”, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Dusit Thani Pattaya Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, 16-18 October 2013, Paper No. ETM-1004, pp. 123 (5 p.).
16. Katejanekarn, T. and Prasartkaew, B. (2013), “Impacts of Window Frames on Building Energy Consumption”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Paper No. MME01, pp. 21 (6 p.). (Best paper award in the field of mechanical and manufacturing engineering) (Accepted to be published in Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, Vol. 3, No. 1 (Jul-Dec 2016), pp. xx-xx)
17. Prasartkaew, B. and Katejanekarn, T. (2013), “Heat Losses Evaluation of a Renewable Energy Based Air Conditioning System”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Paper No. MME07, pp. 27 (5 p.).
18. ศุภมาศ วิชัยสินธุ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2555), “การปรับปรุงแบบจำลองในการทำนายประสิทธิผลของกระบวนการดูดความชื้นอากาศ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, 24-27 ตุลาคม 2555, ETM2013, หน้า 169-170.
19. วทัญญู พนังนุวงศ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2555), “ผลกระทบของตัวแปรต้นต่อสมรรถนะของกระบวนการดูดความชื้นอากาศที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดเหลว”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, 24-27 ตุลาคม 2555, ETM2014, หน้า 171-172.
20. Katejanekarn, T. and Wichaisin, S. (2012), “Improvement of Dehumidification Effectiveness Prediction Models”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, Paper No. 10, pp. 58-64. (Accepted to be published in Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 30-36)
21. Katejanekarn, T. and Panangnuwong, W. (2012), “Influence of Operating Parameters on the Performance of a Liquid Desiccant Ventilation Dehumidification System”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, Paper No. 22, pp. 125-131. (Accepted to be published in Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 37-44)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- Katejanekarn, T. (2010), A Liquid Desiccant Air Conditioning System: An Application for Buildings in Hot and Humid Climates, Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.
- ทสพล เขตเจนการ (2552), อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
- วทัญญู ลักษณะวิลัย อำนาจ กัลยาพิเชฎฐ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ความคุ้มค่าของการผลิตกุหลาบตัดดอกในโรงเรือนระบบปิดและการปลูกแบบกลางแจ้ง”, วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556), หน้า 218-221.
อื่นๆ
สิทธิบัตร