ผศ. ดร. ภมร ศิลาพันธ์

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : Silapan_p@su.ac.th
การศึกษา :
- ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2553)
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545)

Research Area
Electronics Devices, Analog Integrated Circuits, Linear Systems, Low-power, Low-voltage circuits, Electronics Circuit & System Design, Electronics Communications, Analog & Mixed Signal Processing
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. ชัชพล เกษวิริยะกิจ, ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ ภมร ศิลาพันธ์ “วงจรกาลังสองโหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และอิสระทางอุณหภูมิโดยใช้ MO-CFTA เพียงตัวเดียว” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 4 โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย, หน้าที่ 581-584, 3-5 เมษายน 2555
2. จงเจริญ บุญคุ้ม และ ภมร ศิลาพันธ์ “วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบทวนเข็มนาฬิกาโหมดกระแสแบบใหม่โดยใช้ MO-CFTA” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย, หน้าที่ 650-653, 3-5 เมษายน 2555
3. Weerapon Kongnun and Phamorn Silapan, “Single MO-CFTA-base Electronically/Temperature Insensitive Current-mode Full-wave Rectifier”, The 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1727-1733, December 2013.
4. Nawee Udorn, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “Voltage-mode First Order Allpass Filter Employing Only Single VDTA”, The 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1734-1739, December 2013.
5. Danupat Duangmalai, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “A Synthesis of Electronically Controllable Current-mode Universal Biquadratic Filter Based on CCCFTA”, The 2ndInternational Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1740-1746, December 2013.
การประชุมวิชาการ
1. Weeraphon Kongnunu and Phamorn Silapan, “A Single MO-CFTA Based Electronically/Temperature Insensitive Current-mode Half-wave and Full-wave Rectifiers”, Advances in Electrical and Electronic Engineering Journal, Vol. 11, No. 4, pp. 275-283, 2013
2. Chaiyan Chanapromma, and Phamorn Silapan, "Implementation of Fully Differential OTA based on Commercially Available IC for Biquadratic Filter Application", ACEEE International Journal on Electrical and Power Engineering, Vol. 3(1), pp. 59 - 62, 2012.
3. Chatchaphon Ketviriyakit, Weerapon Kongnun, Chaiyan Chanapromma, and Phamorn Silapan, "A Digitally Programmable Voltage-mode Multifunction Biquad Filter with Single-Output", World Academy of Science, Engineering and Technology 69, pp. 916-920, 2012.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร