ผศ.ดร. นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : Nitipongsopon@hotmail.c
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

Research Area
เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel), ท่อความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Pipe and Heat Exchanger)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Soponpongpipat, N. and Kositchaimongkol, S. (2011), “Recycled High-Density Polyethylene and Rice Husk as a Wetted Pad in Evaporative Cooling System”, American Journal of Applied Sciences, 2011, 8 (2): 186-191, ISSN 1546-9239. Nanetoe, S. and Soponpongpipat, N. (2013), “Optimum Design and Cost Characteristic of Small Conveyor”, American Journal of Applied Sciences, 2013, 10 (1): 15-23, ISSN 1546-9239.
2. Soponpongpipat, N. and Sae-Ueng, U. (2015), “The effect of biomass bulk arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81 (September 2015), pp. 679-684.
3. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Comsawang, P. (2015), “Prediction model of higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, In Press, Corrected Proof, Available online, 27 February 2015.
4. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U. (2015), “Higher heating value prediction of torrefaction char produced from non-woody biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (December 2015), Issue 4, pp. 461-471.
การประชุมวิชาการ
1. Srirat, P., Nanetoe, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Optimum Pipe Diameter and Water Flow Rate for Water Supply System Based on Economic-Engineering Method: Water Supplier Consideration”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 135-141.
2. Chewchalengpoj, K., Kositchaimongkol, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Quality Control of Production Process of Infusion and Extension Set”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 142-147.
3. Pang-Ngam, M. and Soponpongpipat, N. (2011), “On the Optimum Pipe Diameter of Water Pumping System by Using Engineering Economic Approach in Case of Being the Installer for Consuming Water”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 148-154.
4. Limpkajohndej, K., Nanetoe, S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Optimum Production Planning of Tailoring by Various Machines”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 155-159.
5. Komklom, K., Nanetoe. S., and Soponpongpiapat, N. (2011), “Cost Analysis for Production Planning of Frozen Tilapia”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 160-166.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตย์ศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, เทอร์โมฟลูอิดส์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
- แท่นพิมพ์ภาพงานศิลปะ, กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สิทธิบัตร