ผศ.ดร. วีระนุช อินทะกันฑ์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : weeranut_n@hotmail.com
การศึกษา :
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)

Research Area
เทคโนโลยีท่อความร้อน (Heat Pipe Technology), เทคโนโลยีการแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Conversion Technologies), การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), การจัดการพลังงาน (Energy Management)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1) Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “A Review: Biodegradation and Applications of Keratin Degrading Microorganisms and Keratinolytic Enzymes, Focusing on Thermophiles and Thermostable Serine Proteases”, American Journal of Applied Sciences, Volume 14, Issue 11, pp. 1016-1023, 2017. (Scopus).
2) Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2016), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 63-66. DOI: 10.14456/randk.2016.
3) Intagun, W., and Tharawadee, N. (2016), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Bagasse and Eucalyptus Bark”, Journal of Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 74-79. DOI: 10.14456/randk.2016.
4) Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K., Intagun, W., “Mechanical properties and melting conditions of beeswax for comb foundation forming”, Agricultural Engineering International: CIGR Journal,Vol 18, No.3, 2016.
5) Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., and Terdtoon, P. (2014), “Thermal Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe”, Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 39-44.
6) Intagun, W., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P. (2013), “Flattening effect on heat transfer characteristics of a sintered-wick heat pipe”, American Journal of Applied Sciences, 10 (7), pp. 760-766.
การประชุมวิชาการ
1) Rattawan, K., Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “Natural Binder for Biomass Pellet from Underground Cassava Rhizome using Culture Technique”, The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIIII), 26-28 June, Kunming, China., Paper No. ENG-118., 2017.
2) Intagun, W., and Soponpongpipat, N. (2014), “Cost Model of Subsidization of Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
3) Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2014), “Factors Affecting the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in Nakhon Pathom”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1606-1611.
4) Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W. (2014), “The Satisfaction of Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605.
5) Intagun, W., Thuchayapong, N., and Tharawadee, N. (2014), “The Effect of Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in Municipality of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province”, WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475.
6) Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W., Kammuang-lue, N., and Terdtoon, P. (2013), “Effect of Working Fluid on Startup Condition of Closed Loop Oscillating Heat Pipe”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
7) Intagun, W., Kammuang-lue, N., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon. P., Effect of Pipe Flattening on Pressure and Temperature distribution in Vapor Core of Flattened Heat Pipe using Three-Dimensional Finite Element Model., The Third International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), 12-15 August, Vietnam, 2011.
8) Intagun, W., Sakulchangsatjatai, P., Terdtoon. P., and Sangsirakoup, N., Heat Transfer Characteristics of Flattened Miniatures Heat Pipe with Sintered Wick, 6nd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Paris, France, 2010.
9) Intagun, W., Sakulchangsatjatai, P., and Terdtoon. P., Effect of Flattening on Heat Transfer Characteristics of Heat Pipe with Sintered Porous Media, Commission on Higher Education Congress lII University Staff Development Consortium (CHEUSDC Congress IIl) September 9-11., Royal Cliff Beach Resort, Pattaya, Cholburi, Thailand, 2010.
10) Intagun W., Sakulchangsatjatai P., and Terdtoon P., Effect of Working Fluids on Internal Flow Patterns of Closed – Loop Oscillating Heat Pipe at Maximum Heat Flux State, Proc. 9th International Heat Pipe Symposium Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร