ผศ. ดร. จันทนา สังวรโยธิน

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : chantana-30@hotmail.com
การศึกษา :
- บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
- บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
- บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)

Research Area
การบัญชี(Accounting), บริหารธุรกิจ (Business Administration)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Pullteap, S. and Sangvornyotin, C. (2555) “Technical Textile Industry for Engineering Applications in Thailand: Roles and Significance”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 31, 5 (กันยายน-ตุลาคม 2555)หน้า 689-694.
2. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ จันทนา สังวรโยธิน,(2015), “Factors influencing consumers’ selection of a garage”, RMUTI Journal Special, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, Issue 1.
การประชุมวิชาการ
1. Sangvornyotin, C. and Ratsasanasart, D. (2014), “Factors effecting to factory employees in Samphran District, Nakornpathom province to purchase motorcycles”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
2. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2014), “Factors influencing consumers’ selection of a garage” The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
3. Sangvornyotin, C. (2013), “Some Factors Effective to the Decision in choice of LPG Usage for the Vehicles in NaknonPathom Province” The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013
4. Sangvornyotin, C. and Ratsasanasart, D. (2010), “Measuring earning quality by accruals mode: a case study of listed companies of electronic components”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010, pp. 279-283.
5. Sangvornyotin, C. and Ratsasanasart, D. (2010), “Attitude towards a certified public accountant of the undergraduates in the field of accounting: a case study of Bangkok-Thonburiuniversity”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010, pp. 284-288.
6. Sangvornyotin, C. and Ratsasanasart, D. (2015), “Comparison study on customer’s attitude towards services from traditional and modern building material retail stores in NakhonPathom province”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July -2 August 2015, pp. 335-340.
7. Sangvornyotin, C. and Ratsasanasart, D. (2015), “Influential factors on behavior of purchasing used car of customer”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July -2 August 2015, pp. 341-346.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- จันทนา สังวรโยธิน (2556), หลักการบัญชี 2, พิมพ์ครั้งที่ 3, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร
- จันทนา สังวรโยธิน (2557), หลักการบัญชี 1, พิมพ์ครั้งที่ 5, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิลปากร
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร