อาจารย์ ดร.อรทัย วัชรกฤชกรณ์

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : WATCHARAKITCHAK_O@su
การศึกษา :
-Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, Thailand (2017)
-M.Eng. (Electrical and Information Engineering)
King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, Thailand (2008)
-วทบ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)

Research Area
Research Area
[1] Orrathai Watcharakitchakorn and Rardchawadee Silapunt, “Design and Modeling of the Photonic Crystal Waveguide Structure for Heat-Assisted MagneticRecording,” Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2018, Article ID 8097841, 11 pages, 2018. doi:10.1155/2018/8097841. (Inter JN)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
[1] O. Watcharakitchakorn, R. Silapunt and M. Charlton, "A study of poly-silicon and Ta2O5 photonic crystal waveguides for HAMR light delivery system," TENCON 2015 - 2015 IEEE Region 10 Conference, Macao, 2015, pp. 1-4. (Inter Conf.)
[2] E. Khongsombut, R. Silapunt, O. Watcharakitchakorn, "A study of Photonic Crystals bending waveguide laser tip for dental treatments", 2012 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuit (EDSSC), Bangkok, Thailand, 3-5 Dec 2012. (Inter Conf.)
[3] O. Watcharakitchakorn and R. Silapunt, "Optical field enhancement for heat-assisted magnetic recording system using Photonic Crystal waveguide", International IEEE Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 2012, Cape town, South Africa, 2-7 Sep 2012. (Inter Conf.)
[4] R. Silapunt and O. Watcharakitchakorn, "A study of near field transducer performance and deterioration from local surface plasmon resonance in heat-assisted magnetic recording system", International IEEE Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 2012, Cape town, South Africa, 2-7 Sep 2012. (Inter Conf.)
[5] S. Aksornnium, O. Watcharakitchakorn, and R. Silapunt, "A Study of Radiation Heating during the Curing Process of Head Gimbal Assembly," International Technical Conference of IEEE Region 10, Asia Pacific, Bali, Indonesia, 21-25 Nov 2011. (Inter Conf.)
[6] S. Aksornnium, O. Watcharakitchakorn, and R. Silapunt, "The Investigation of Read Layers Damage during the Electromagnetic Curing Process of Head Gimbal Assembly," International IEEE Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 2011, Turin, Italy, 12-17 Sep 2011. (Inter Conf.)
[7] Watcharakitchakorn, O. and Silapunt, R.,2009, “Optimization of Dielectric-Coating Materials for Microwave Heating Uniformity”, The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009), 5-8 July 2009, Jeju KAL Hotel, Jeju, Korea [*Outstanding paper award]. (Inter Conf.)
[8] Watcharakitchakorn, O. and Silapunt, R.,2008, “Optimization of Microwave Heating for Dielectric- Coated Material by using Finite-Difference Tine-Domain numerical method”, The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2008), Thailand, 7-9 May 2008, Vol.1, pp.28-33. (Inter Conf.)
อื่นๆ
สิทธิบัตร