ผศ. ศุภชัย วาสนานนท์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : wasananon@gmail.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

Research Area
การคำนวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
การประชุมวิชาการ
1. Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015), “Factors Affecting the Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, pp. 396-401.
2. พนิดา อ่อนแช่ม สิริธร เลี้ยงวัณพร และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2558), “การศึกษาการอบแห้งเปลือกส้มโอโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 150-154.
3. Wasananon, S. and Sangsawang, T. (2014), “The Study on Feasibility of Alternative Steam Boilers Fuels Types”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, p. 200.
4. ศุภชัย วาสนานนท์ ณัฎฐพล ต่อกิจการเจริญ และ รัตนิน สีลาลาด (2557), “การศึกษาแบบจำลองเพื่อหาค่าดัชนีการโหวตเฉลี่ยเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557, หน้า 173-178.
5. Sirisomboon, K., Kumman, N., and Wasananon, S. (2013), “Hydrodynamic Behavior in a Twin-cyclonic Combustor Using Computational Fluid Dynamics”, 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand, 30-31 May 2013, pp. 861-866.
6. Baonongbua, D., Soponpongpiapat, N., and Wasananon, S. (2012), “Properties of Torrefied Biomass and Torrefied Pellet”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, pp. 249-258.
7. Sangsawang, T., Wasananon, S., and Amornpattarakiat, A. (2012), “The Effect of Equivalent Ratio on the Performances and Emissions of Diesel Engine”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, pp. 69-73.
8. อรรถพร ฟองจามร กษมา ศิริสมบูรณ์ และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2555), “การศึกษาและปรับปรุงการกระจายตัวของอากาศภายในห้องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 11, 8-9 มีนาคม 2555, โรงแรมนิว แทรวิล บีช รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, หน้า 143-147.
9. Sangsawang, T., Sirisomboon, K., and Wasananon, S. (2011), “The Analysis of Exergy in a Single Cylinder Diesel Engine Fuelled by Diesel and Biodiesel,” The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011, pp. 86-94.
10. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ศุภชัย วาสนานนท์ และ กษมา ศิริสมบูรณ์ (2554), “การศึกษาประสิทธิภาพเตาถ่านในเขตเทศบาลนครนครปฐม”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 10, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 10-11 มีนาคม 2554, หน้า 329-331.
11. Sangsawang, T., Wasananon, S., and Sirisomboon, K. (2010), “The Effects of Locating Room Air-Conditioner at Floor and Ceiling Type to Air Distribution in Scientific Laboratory”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010, pp. 197-201.
12. ธิบดินทร์ แสงสว่าง และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2553), “การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในห้องสำนักงานภายในอาคารที่มีการใช้ผนังกั้นห้อง”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 9, โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 11-12 มีนาคม 2553, หน้า 114-119.
13. กษมา ศิริสมบูรณ์ และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2553), “ผลของระบบกระจายอากาศที่มีต่อการเกิดฟลูอิไดเซชั่นในเตาฟลูอิไดซ์เบดทรงกรวย”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 9,โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 11-12 มีนาคม 2553, หน้า 18-23.
14. กษมา ศิริสมบูรณ์ และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2552), “ผลของระบบป้อนอากาศทุติยภูมิต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดโดยโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, จังหวัดเชียงใหม่, 4-7 พฤศจิกายน 2552, หน้า 268.
15. สิทธิมัต ทิมปทุม จาตุรนต์ ตันตระกูล พีรพงษ์ รังรักษ์ ธิบดินทร์ แสงสว่าง และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2552), “ชุดอุปกรณ์ลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าส่วนควบแน่นสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 8, โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดเชียงราย, 12-13 มีนาคม 2552, หน้า 117-121.
16. ศุภชัย วาสนานนท์ และ กษมา ศิริสมบูรณ์ (2552), “โปรไฟล์ความเร็วของอากาศภายในเตาเผ้าไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบกรวย”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 8, โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดเชียงราย, 12-13 มีนาคม 2552, หน้า 81-86.
17. ศุภชัย วาสนานนท์ ธนิต สวัสดิ์เสวี และ อดิศักดิ์ นาถกรณกุล (2549), “การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในอาคารที่ใช้ระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 5, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, 6-7 เมษายน 2549, หน้า 70-75.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- ศุภชัย วาสนานนท์ (2557), การคำนวณและกลศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน, พิมพ์ครั้งที่ 3, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร