อ.ดร. นพคุณ แสงเขียว

การติดต่อ :
Phone:0886214548 Email: Meja.noppakun@gmail.com
การศึกษา :
ปร.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2564)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

Research Area
Engineering Management
Logistics and supply chain management
Transportation management
Operation research
Decision making
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ชูศักดิ์ พรสิงห์, นพคุณ แสงเขียว, ณัฐริกา จิรเจษฎางค์, นภสร ตันติอาภรณ์, ทองแท่ง ทองลิ่ม และโชติ อินทวงศ์. (2565). “Fast Fashion Strategies in Logistics and Supply Chain Management.” วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่8, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): xx-xx.
Shunichi Ohmori, Kazuho Yoshimoto, Choosak Pornsing and Noppakun Sangkhiew. (2021). “The optimal berth reservation problem under flexible time slot system.” Science, Engineering and Health Studies Vol 15.
Choosak Pornsing, Noppakun Sangkhew, Pheera Sakonwittayanon, Peerapop Jomthong, and Shunichi Ohmori. (2021). “A New Probabilistic Discretization Technique for the Continuous Search Algorithm.” Science & Technology Asia Vol. 27, No. 3 (July-September): 204-215.
พีรภพ จอมทอง, นพคุณ แสงเขียว, หรรษกร รอดศรีสมุทร และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2564). “การคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจำหน่ายเหล็ก” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน): 872-884.
วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์, เกรียงไกร การชัยศรี, พีรภพ จอมทอง, นพคุณ แสงเขียว และประจวบ กล่อมจิตร. (2563). “การคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับโรงงานผลิตกระสอบตัวอย่าง.” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม): 872-884.
หรรษกร รอดศรีสมุทร, ทัศนีย์ เกตุการณ์, นพคุณ แสงเขียว, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ประจวบ กล่อมจิตร และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2563). “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี” วารสารธรรมศาสตร์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 6 (มิถุนายน): 1138-1146.
พีรภพ จอมทอง, ภาณี เพ็ญโพธิ์, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2563). “การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์” วารสารธรรมศาสตร์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์): 371-382.
ชูศักดิ์ พรสิงห์, นพคุณ แสงเขียว, พีรภพ จอมทอง, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2563). “การประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่คุณภาพเพื่อออกแบบคำอธิบายรายวิชาการศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม): 913-927.
ชูศักดิ์ พรสิงห์, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2562). “การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11, ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 35-41.
นพคุณ ทิวาพัฒน์, กวินธร สัยเจริญ, ชูศักดิ์ พรสิงห์. (2560). “สัมฤทธิผลของการศึกษาปรากฏการณ์แส้ม้าผ่านโปรแกรมเบียร์เกม.” วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี่ที่ 24, ฉบับที่3 (กันยายน – ธันวาคม): 89-97.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ชูศักดิ์ พรสิงห์ และนพคุณ แสงเขียว. (2563). “การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดดต่อวิชาชีพวิศกรรมอุตสาหการภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0” กองทุนสนับสนุนการการวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 80 หน้า (เผยแพร่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร