อาจารย์ ดร.ชัยฤกษ์ หอมศิริกมล

การติดต่อ :

การศึกษา :
2013: เคมีวิศวกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015: วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2021-ปัจจุบัน: วิศวกรรมชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร