การติดต่อ :

การศึกษา :
Ph.D. (Food Microbiology and Fermentation) University of Copenhagen, Denmark (2022)
M.Sc. (Applied Biological Science; Environmental Health) Chulabhorn Graduate Institute, Thailand (2016)
วท.บ. (ชีววิทยา) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร