อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : pliamsup_p@su.ac.th,
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2554)
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550)

Research Area
Computer Network, Data storage channel (write current optimization), Wireless Communication
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
การประชุมวิชาการ
1. ชไมพร อุรโสภณ, เพ็ญพิชา คุณุทัย, วราภรณ์ รุ่งอาภรณ์กุล และพรชัย เปลี่ยมทรัพย์. (2556). “แอนดรอยด์แอพพลิเคชันสำหรับการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า” การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธันวาคม, หน้า 7.
2. กิตติศักดิ์ เอี่ยมเอม, ชลทิศ เทียนชัยฤกษ์, ปราณิสา เทียนทอง และพรชัย เปลี่ยมทรัพย์. (2556). “เครื่องควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติ” การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธันวาคม, หน้า 8.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร