ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25315 E-mail : suched@yahoo
การศึกษา :
- ปร.ด (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
- วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529)

Research Area
-
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Boonphong, W., and Samuhasaneetoo, S. 2012. Phase Diagram and Pasting Properties of Taro Flour and Starch. Proceedings of Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science. 25-27 January 2012. Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom. Thailand. pp.1210 – 1215.
2. Samuhasaneetoo, S., Penroj. P and Chaiseri, S. 2012. Effect of gum arabic contents on the amount of non equilibrium excess free volume and molecular mobility of spray dried maltodextrin and gum arabic mixtures. pp.169-175. In Kenedy, J.F., Phillips,G.O. and Williams P.A. eds. GUM ARABIC. RSC Publishing, Cambridge, UK.
3. Penroj. P. and Samuhasaneetoo, S. 2012. Effect of gum arabic and solid contents of coating on encapsulated of volatile and non volatile retention of microcapsules. Pp 315-323. In Kenedy, J.F., Phillips,G.O. and Williams P.A. eds. GUM ARABIC. RSC Publishing, Cambridge, UK.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-