ผศ.ดร. กนกวรรณ กิ่งผดุง

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25308 E-mail : kanokwan.k@s
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

Research Area
การจัดการการผลิต (Production Management), การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Analysis)การจัดการผลิตภาพ (Productivity Management), การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. อลิสรา เข็มทอง, กนกวรรณ กิ่งผดุง. การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ใน กระบวนการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554; 38(4): 411-420.
2. อลิสรา เข็มทอง, กนกวรรณ กิ่งผดุง. การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและ เคลือบผิวพลาสติก. หนังสือประกอบการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 (IE Network 2011), วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียม ชลบุรี; 2554: 1714-1719.
3. กนกวรรณ กิ่งผดุง, อนงค์ ลีลาสวัสดิ์สุข. การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกและผู้แปรรูป ของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น. หนังสือประกอบการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (CIOD 2012), วันที่ 26 เมษายน 2555, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร; 2555: 480-487.
4. ธนรรถ ทวีพัฒนา, กนกวรรณ กิ่งผดุง. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ล้มเหลวและผลกระทบใน กระบวนการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยางรถยนต์. หนังสือประกอบการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (CIOD 2012), วันที่ 26 เมษายน 2555, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร; 2555: 488-495.
5. อภิรักษ์ อ่อนรักษ์, วรุตม์ ลีจีรจำเนียร, ปิยะวัฒน์ วงศ์หิรัญเดช และกนกวรรณ กิ่งผดุง. การ ปรับปรุงสถานที่ทำงานและการลดความเสี่ยงของการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี, 2555: 293-297.
6. นิติ นิศาภากร, กัลย์ ฉัตรร่มเย็น, อธิบดี พรพนิต และกนกวรรณ กิ่งผดุง. การกำหนดดัชนีชี้วัด สมรรถนะสู่ระดับปฏิบัติการด้วยวิธีการประเมินแบบดุลยภาพ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี, 2555: 2292-2298.
7. วรัญญู พงศ์นภารักษ์, กนกวรรณ กิ่งผดุง. การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าใน สายการผลิตของขนมปังกรอบไส้สัปปะรด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556, พัทยา ขลบุรี, 2556: 736-745.
8. กนกวรรณ กิ่งผดุง, ปวริศ ลิ้มขจรเดช, ระวิวรรณ เหล่ารักษาเกียรติ. การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2557; 25(2): 53-60.
9. K. Kingphadung and K. Phusavat. Examinations and Testing the Impacts of Quality of Work Life on Productivity. AFEO: 22nd Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO-22), Yangon-Myanmar, December 18-19; 2004.
10. T. Supeekit and K. Kingphadung. Service Process Redesign Applying Value Stream Aanalysis: the Case of a Patient Discharge. IEEE International Conference on Service Operation, Chicago-USA: July 21-22; 2009.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-