ผศ.ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น

การติดต่อ :
Phone : 034-219 364 ext. 25711 E-mail : cmate
การศึกษา :
Ph.D. (Polymer Science and Technology), UMIST, UK (1998)
M.Sc. (Polymer Science and Technology), UMIST, UK (1993)
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)

Research Area
วัสดุคอมพอสิต (Composite Materials), การสลายตัวของพอลิเมอร์ (Polymer Degradation), การเพิ่มความเหนียว (Toughen Polymer), พอลิเมอร์ผสม (Polymer Blend), ยางผสม (Rubber Blend)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A., Kaesaman, A., Thongpin, C. and Sakai, T.(2015). “The role of nanofillers on (natural rubber)/(ethylene vinyl acetate)/clay nanocomposite in blending and foaming” Journal of Vinyl & Additive Technology, 21, 2 (JUN) : 134-146.
2. Thongpin, C., Chaemprasith, K., Teeralertpanich, J., Saensuk, P., and Kritape, N. (2015). “In-situ reinforcement of PLA using Nylon 6 in PLA/Nylon 6 extrudate blend via twin-screw extrusion” Key Engineering Materials, 659 : 428-435.
3. Phuangngamphan, P., Thongpin, C. (2014) “Synthesize of Polydiacetylene Containing Copolyurethane Using Polyol Product Derived from Chemical Recycling of PET Bottles” Energy Procedia, 56 : 326-333.
4. Kampangkaew, S., Thongpin, C. and Santawtee, O. (2014). “The synthesis of Cellulose nanofibers from Sesbania Javanica for filler in Thermoplastic starch” Energy Procedia, 56: 318-325.
5. Phuangngamphan, P. and Thongpin, C. (2014). “Thermo sensitive PU coating derived from recycled PET polyol an HDD as chain extender” 10th Coatings Science International 2014<,(June) 23-2 : 155-158.
6. Thongpin, C., Klatsuwan, S., Borkchaiyapoom, P. and Thongkamwong, S. (2013). “Crystallization Behavior of PLA/NR Compared with Dynamic Vulcanized PLA/NR” Journal of Metals Materials and Minerals, 23 (1) : 53-59.
7. Pongtanayut, K., Thongpin, C. and Santawitee, O. (2013). “The Effect of Rubber on Morphology, Thermal Properties and Mechanical Properties of PLA/NR and PLA/ENR Blends” Energy Procedia, 34 : 888-897.
8. Thongpin C., Kuttanate, N., Kampuang, K., and Suwanwanit, N. (2012). “Study of Dynamic Vulcanized PLA/ENR TPV Filled with Various Organic Modified MMT (OMMT)” Journal Of Metals, Materials And Minerals, 22 (2) : 105-117.
9. Thongpin, C., Juntum, J., Sa-Nguan-Moo, R., Suksa-Ard, A., and Sombatsompop, N. (2010). “Thermal Stability of PVC with g-APS-g-MMT and Zeolite Stabilizers by TGA Technique” Journal of Thermoplastic Composite Materials, 23, 4 (July) : 435-445.
10. Prachayawarakorn, J., Khunsumled, S., Thongpin, C., and et al. (2008). “Effects of silane and MAPE coupling agents on the properties and interfacial adhesion of wood-filled PVC/LDPE blend” Journal Of Applied Polymer Science, 108 (6) : 3523-3530.
11. Thongpin, C., Santavitee, O., and Sombatsompop, N. (2006). “Degradation mechanism and mechanical properties of PVC in PVC-PE melt blends : Effects of molecular architecture, content, and MR of PE” Journal Of Vinyl & Additive Technology, 12 (3) : 115-123.
12. Sombatsompop, N., Yotinwattanakumtorn, C., and Thongpin, C. (2005). “Influence of type and concentration of maleic anhydride grafted polypropylene and impact modifiers on mechanical properties of PP/wood sawdust composites” Journal Of Applied Polymer Science, 97 (2) : 475-484.
13. Sombatsompop, N., Sungsanit, K., and Thongpin, C. (2004). “Structural changes of PVC in PVC/LDPE melt-blends : Effects of LDPE content and number of extrusions” Polymer Engineering And Science, 44 (3) : 487-495.
14. Young, RJ., Thongpin, C., Stanford, JL., and et al. (2001). “Fragmentation analysis of glass fibres in model composites through the use of Raman spectroscopy” Composites Part A-Applied Science And Manufacturing, 32 (2) : 253-269.
15. Stanford, J.L., Lovell, P.A., Thongpin, C., and Young, R.J. (2000). “Experimental studies on the interfacial shear-transfer mechanism in discontinuous glass-fibre composites” Composites Science and Technology, 60 (3) : 361-365.
Proceeding
1. Kritape, N., Chuawittayawut, T., Wachirahuttapong, S., Kattiyaboot, T., and Thongpin, C. (2016). “Properties of PEG/PLA blend modified with Luperox 101” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
2. Buaksuntear, K., Tippuwanan, C., Tanprasert, T., and Thongpin, C. (2016). “The preparation of UV cured polyurethane coating using PET polyol derived from glycolysis of PET drinking bottles” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
3. Chuawittayawut, T., Thongpin, C. (2016). “The effect of type and size of natural fibers derived from various palm tree on crystallization of PLA” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
4. Talbumrung, T., and Thongpin, C. (2016). “Study the effect of in-situ micro fibrillation of LDPE on properties of PLA/LDPE blends” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
5. Chalom, S., and Thongpin, C. (2016). “Comparison of glycidyl methacrylate grafting on NR and ENR prepared by solution system” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
6. Khruathong, S., and Thongping, C. (2016). “The preparation of thermoplastic elastomer from epoxidized natural rubber/low density polyethylene” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
7. Kattiyaboot, T. and Thongpin, C. (2015). “Effect of natural oil based polyols on the properties of flexible polyurethane foams blown by distilled water” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 117-121.
8. Kraitape, N. and Thongpin, C. (2015). “Influence of recycled polyurethane polyol on the properties of flexible polyurethane foams” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 122-127.
9. Wachirahuttapong, S., Thongpin, C. and Sombatsompop, N. (2015). “Effect of PCL and compatibility content on the morphology, crystallization and mechanical properties of PLA/PCL blends” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 128-133.
10. Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P. and Socharoentham, A. (2015). “Bio-based blends of wheat gluten and maleated natural rubber: morphology, mechanical properties and water absorption” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 227-232.
11. Talbamrung, T., Kasemsook, C., Sangtean, W., Wachirahuttapong, S. and Thongpin, C. (2015). “Effect of Peroxide and Organoclay on Thermal and Mechanical Properties of PLA in PLA/NBR melted blend” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 233-237.
12. Kampangkaew, S., Thongpin, C., Hongsriphan, N., Lopattananon, N. and Santawitee, O. (2014). “Preparation of Thermoplastic starch (TPS) extrudates from Tapioca flour” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 37-39.
13. Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P. and Suppaso, M. (2014). “Mechanical Properties and Thermal Stability of Poly(buthylene succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 46-48.
14. Kritape, N., Leelachai, K., Kongprasert, N., Sinbuathong, S. and Thongpin, C. (2014). “Effect of Coir fiber and Betel nut fiber on Cure characteristic, Mechanical properties and Thermal ageing on NR vulcanizates” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 130-132.
15. Kattiyaboot, T., Kessaward, R., Keawpaluek, S., Werojananunt, S. and Thongpin, C. (2014). “The Study of ENR/NBR blend: Cure Characteistic and Solvent resistance of ENR/NBR blends” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014, (July) : 133-134.
16. Kritape, N., Maneelam, K., Trakuldee, J., Menwa, J., Kattiyabut, T. and Thongpin, C. (2014). “The study of SBR/NR rubber blend and foam blend: cure characteristic and mechanical properties” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 140-142.
17. Hemsri, S., Thongpin, C., Techasukhato, N., Kaewpornmongkol, N. and Pliansakun, S. (2014). “Preparation and Mechanical Properties of Polymer Blend of Wheat gluten and Epoxidized Natural Rubber” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 146-148.
18. Suphanil, T., Thongpin, C. and Lopattananon, N. (2014). “Tensile Properties of Woven Natural Fibers Based Poly(lactic acid) Composite Material” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 210-212.
19. Kampangkaew, S., Mingmongkol, B., Panyajirawut, P., Booncharoen, P. and Thongpin, C. (2013). “Preparation Nano cellulose fiber from Sebasnia Javanica and Effect of the fiber on Thermoplastic Starch derived from Tapioca Flour” 3rd Polymer Conference of Thailand, (March) : 88-90.
20. Pungthong, K., Rattananin, C., Boonthanom, N. and Thongpin, C. (2013). “The Preparation of Tapioca Flour Blend with ENR Latex: Their Morphology, Mechanical Properties and Water Absorption” 3rd Polymer Conference of Thailand, (March) : 91-93.
21. Kosolkijwong, M., Hongsriphan, N. and Thongpin, C. (2013). “Characteristics of Coir Fibers After Different Surface Treatments and Their Effect on Mechanical Properties of PBS/Coir Fiber Biocomposites” The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, (April) : 98.
22. Phuangngamphan, P. and Thongpin, C. (2013). “Chemical Recycling of PET bottles for Polyol Product Using in Polyurethane Synthesis” The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, (April) : 99.
23. Mibuppha, P., Thongpin, C. and Santawitee, O. (2013). “Effect of NR on Mechanical, Morphological Properties of TPV and Crystallization Behavior of PE in TPV Prepared from Dynamic Vulcanization of Natural Rubber/Polyethylene” The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, (April).
24. Sangampai, N., Jeungsawad, N., Sukwanichwichai, P., Rodsanthia, R. and Thongpin, C. (2013). “Effect of ENR on Cure Characteristic, Mechanical and Thermal Properties of NR/NBR Blend” Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON), (January) : 1078-1080.
25. Chokharoenchai, B., Kraitape, N., Kattiyaboot, T., Rodsantia, R. and Thongpin, C. (2013). “Cure Characteristic, Morphology and Mechanical Properties of Partially Cured NBR Blended with NR” Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON), (January).
26. Thongpin, C., Wachirahuttapong, S., Srisuk, S. and Bunlengsuwan, P. (2013). “PLA/PEG Blend: Their Thermal, Mechanical and Optical Properties” inno BioPlast 2013, (January).
27. Hemsri, S., Thongpin, C., Somkid, P., Playkaew, A. and Saearma, S. (2013). “Toughening of Wheat Gluten Biopolymer with Epoxidized Natural Rubber” Frontiers in polymer science in association with the journal polymer, (May).
28. Promcharoen, P. Sujeerakulkrai, S. and Paengsri, S. and Thongpin, C. (2013). “Dynamic Vulcanization of NR in PS/NR melt blenging: Morphological, Mechanical and Thermal Study” Frontiers in polymer science in association with the journal polymer, (May).
29. Thongpin, C. (2013) “Investigation of SI-GEL-NR International in SI-GEL/NR Vulcanizate and The Effect of PEG on the Rubber Vulcanizated” 19th International Conference on Composite Materials, (July-2 August).
30. Rodsunthia, R., and Thongpin, C. (2012). “The Effect of PEG on Cure Characteristic and Mechanical Properties of Si-GEL Derived from Hull ASH/NR Composite” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), (January) : 1599-1603.
31. Mibuppha, P., and Thongpin, C. (2012). “Effect of Dynamic Vulcanized NR Particle on Crystallization Behavior of HDPE, LLDPE and LDPE in PE/NR Thermoplastic Vulcanizates” Nanothailand 2012, (April) : 195.
32. Thongpin.C., and Rodsunthia, R. (2012). “Effect of PEG 1000 on Cure Characteristic and Mechanical Properties and Dispersion of Silica Particels in Silica/NR Composites” Nanothailand 2012, (April).
33. Thongpin, C., Chaona, P., Tulatammakit, H., and Pasook, M. (2012). “Effect of Pre-Vulcanized Natural Rubber Latex and OMMT on Mechanical Properties of Thermoplastic Starch Derived from Cassava Flour” Nanothailand 2012, (April).
34. Thongpin, C., Kattanatr, N., Khampoung, K., and Suwanvenich, N. (2012). “Crystallization Behavior of PLA in Dynamic Vulcanized PLA/ENR and PLA/ENR TPV Filled with OMMT” 7th International Conference on Materials Science and Technology, (June).
35. Thongpin, C., Klatsuwan, S., Borkchaiyapoom,P., and Thongkamwong, S. (2012) .“Crystallization Behavior of PLA in PLA/NR Compared with Dynamic Vulcanized PLA/NR” 7th International Conference on Materials Science and Technology, (June).
36. Thongpin, C., Larpbenjaporn, K., and Sowit, P. (2012). “Cure Characteristic, Mechanical and Thermal Properties of NR/NBR Blend Filled with Organic Modified Montnorrilonite (OMMT)” 7th International Conference on Materials Science and Technology, (June).
37. Thongpin, C. (2012). “Study on Morphology, Thermal Stability and Mechanical Properties of PS/NR Thermoplastic Vulcanizate Containing Organic Modified Montmorillonite” The 8th/ Asian-Australasian Conference on Composite Materials, (November).
38. Thongpin, C., and Rodsunthia, R. (2012). “Investigation of Si-Gel-NR Interaction in Si-Gel/RN Vulcanizate using Dynamic Mechanical Thermal Analysis” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (December).
39. Thongpin, C., Promcharoen, P., Sujeerakulkrai, P., and Paengsri, S. (2012). “Thermal Stabilization and Mechanical Properties of Dynamic Vulcanization of NR in PS Melt Blending with and without OMMT” The Polymer Processing Society 28th Annual Meeting, (December).
40. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., and Threepopnatkul, P. (2011). “Preparation of Flame Retardant Expanded Polystyrene Foam using Zeolite” Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, (January).
41. Thongpin, C., and Baru, C. (2011). “Effect of Organic Modified Montmorrillonite on Morphology, Crystallization Behavior and Mechanical Properties of PP/NR Vulcanizate Prepared From Dynamic Vulcanization” The 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (May).
42. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Phattarateera, S., and Threepopnatkul, P. (2011). “Thermal stability and flammability of expanded polystyrene foam using modified nanoclay”, Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June).
43. Thongpin, C., Sripethee, C., and Rodsantiea, R. (2011). “Cure Characteristic, Mechanical Properties and Morphology of In-Situ Silica-Gel/NR Composites” 18thInternational Conference on Composite Materials, (August).
44. Pongtanayut, K., Chaloam, T., Chooduang, D., Thongpin C. (2011). “Synthesis and Characterization of Polyester Polyols Derived from Chemical Recycling of PET Drinking Bottle” 37th Congress on Science and Technology of Thailand, (October).
45. Thongpin, C., Rodsunthia, R., and Sripethdee, C. (2011). “The Study of Interaction Between NR Molecule and Silica Particles in Si-Gel/NR System” 37th Congress on Science and Technology of Thailand, (October).
46. Thongpin, C., Panyasari, K., Khonchaiwarakul, C., and Sinsiriprecha, T. (2011). “Effect of Organic Modified MMT on the Properties of PET/HDPE Blend Subjected to Recycle Passes” 2nd Polymer Conference of Thailand, (October).
47. Kulawong, C., and Thongpin, C. (2010). “Effect of modification techniques of MMT on morphology and crystallization behavior of MMT/HDPE nanocomposite” Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON), (January).
48. Thongpin, C., and Malithong, S. (2010). “Effect of coconut residue on crystallization and tensile behavior of HDPE and PP” Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON), (January).
49. Thongpin, C. and Suttireungwong, S. (2010). “Crystallization behaviour, thermal and mechanical properties of PLLA in natural fillers/PLLA nanocomposite” 14thEuropean Conference on Composite Materials (ECCM 14), (June).
50. Kulawong, C. and Thongpin, C. (2010). “Effect of modification techniques of MMT on morphology, crystallization behavior and mechanical properties of MMT/HDPE nanocomposite” 14th European Conference on Composite Materials (ECCM 14), (June).
51. Thongpin, C., Rodsunthia, R., Chinnawornrungsee, R., and Chantadilok, W. (2010). “Morphology of SiO2 in NR/SiO2 Gel in-Situ Vulcanizate Filled with Fly Ash” 8thEco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), (August).
52. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Threepopnatkul, P., Pungnuson, C., Phanuwattanagul, T., and Tangchantra, N. (2010). “Effect of Zeolite on Flame Retardant of Expanded Polystyrene Foam (EPSF)” Proceeding of the Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference, (August).
53. Muenprasat D., Suttireungwong, S., and Thongpin C. (2010). “Functionalization of Poly(Lactic Acid) With Maleic Anhydride for Biomedical Application” Proceeding of the Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference, (August).
54. Thongpin, C., Rodsunthia, R., Orasoon, K., Jaroensuk, K., and Kampangkaew, S. (2010). “The Effect of Si-69 Treated Precipitated Silica on Cure Characteristic, Mechanical Properties, and Dispersion of Silica Gel in NR Containing in-situ Silica gel” 36th Congress on Science and Technology of Thailand, (October).
55. Thongpin, C., Juntum, J., Sa-nguan-moo, R., Suksa-ard, A., and Sombatsompop, N. (2009). “The effect of -APS-g-MMT and Zeolite on Thermal Stabilization and Mechanical Properties of PVC in PVC/MMT nano-composite” SDSE 2008 Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT, (April).
56. Thongpin, C., Pengjam, V., Arun , V., Bumpeum , S., and Sombatsompop, N. (2009). “Epoxy Formulation for Industrial Floor Coating” SDSE 2008 Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT, (April).
57. Thongpin, C., Sripetdee,C., and Wimolmala, E. (2009). “The properties of NR Vulcanizate Filled with Silica-Gel Synthesized from Rice Husk Ash via Sol-gel Process” The 4th China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, (June).
58. Thongpin, C., Janrod, K., Paniame, C., Plongthong, P., and Sombatsompop, N. (2009). “Thermal and Mechanical Properties of PET/LDPE Blends”, The 4th China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, (June).
59. Thongpin, C., Sangnil, C., Suerkong, P., Pongpilaiprertti, A., and Sombatsompop, N. (2009). “The Effect of Excess Silane-69 used for Surface Modification on Cure Characteristic and Mechanical Properties of Precipitated Silica filled Natural Rubber (PSi/NR)” 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures, (October).
60. Thongpin, C., Sripetdee, C., Papaka, N., Pongsathornviwat, N., and Sombatsompop, N. (2009). “The Effect of Second Filler on Cure Characteristic and Mechanical Properties of Si-69 treated Precipitate Silica/NR Composite” 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures, (October).
61. Malithong, S., and Thongpin, C. (2009). “Pavement Properties Formulated of Asphalt Emulsion Modified by Pre-Vulcanized Rubber Latex” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
62. Baru, C., and Thongpin, C. (2009). “Mechanical Properties, Crystallization Behavior and Phase Morphology of PP/NR Thermoplastic Vulcanizate” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
63. Sripethdee, C., Thongpin, C., Orasoon, K., Kampangkaew, S., Jaroensuk, K., and Wimolmala, E. (2009). “Effect of PSi on Cure Characteristic, Mechanical Properties and Morphology in Si-Gel in-situ reinforced NR” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
64. Sithornkul, S., Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., and Thongpin, C. (2009). “Ultrafine Electrospun Natural Rubber with Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Blended Fibers” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
65. Kulawong, C., and Thongpin, C. (2009). “Crystallization and morphology of HDPE/organoclay nanocomposites: Effects of the preparation procedures” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
66. Thongpin, C., Sripethdee, C., Rodsunthia, R., Chinnawornrungsi, R., Chantadilok, W., and Wimolmala, E. (2009). “The Study of Cure Characteristic, Mechanical Properties and Morphology of Fly Ash filled Silica-Gel in-situ reinforced NR” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
67. Thongpin, C., Suttiruengwong, S., Supatarasakda, K., Khampumee, N., and Thanakij, P. (2009). “Crystallization Behavior and Thermal Properties of Poly (L-lactic acid) (PLLA) in PLLA/Natural Fillers Nanocomposites” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
68. Meebuppa, P., Prajongkarn, Y., Samruam Piensakul, T., Lopattananon, N., and Thongpin, C. (2009). “Cure Characteristic, Mechanical Properties and Morphology of EVA/ENR blends” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
69. Thongpin, C., Tangjantra, N., and Malithong, S. (2009). “The Internal Modification of Thermal and Mechanical Properties of Coconut Extracted/HDPE Composites” International conference on Functionalized and Sensing Materials (FuSeM 2009), (December).
70. Malithong, S., and Thongpin, C. (2009). “The Modification of Asphalt Emulsion using Pre-vulcanized Natural Rubber Latex for Highway Application” International conference on Functionalized and Sensing Materials (FuSeM 2009), (December).
71. Thongpin, C., Niltui, P., Sornwaneenawakhun, P., Maneeprom, T., Malithong, S., and Wimolmala, E. (2009). “Curing Characteristic and Mechanical Properties of Epoxidized Natural Rubber/Chloroprene (ENR/CR) Blends” International conference on Functionalized and Sensing Materials (FuSeM 2009), (December).
72. Thongpin, C., Maneeprom, T., Soravaneeyanavakun, P., and Nilatui, P. (2009). “The Study of Cure Characteristic and Mechanical Properties of ENR/NBR Compounds and Vulcanizates” The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), (October).
73. Thongpin, C., Tengchatra, N., Kositchaiyong, A., Sagnuanmoo, R., Jantham, J., and Sooksa-ard, A. (2008). “Thermal Stabilization of PVC Using Organic Modified Montmorillonite” International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, (April).
74. Thongpin, C., Tengchatra, N., Kaewpetch, P., Dejkun, J., and Chartsiriwattana, A. (2008). “The Effect of Organic Modification Method onto Montmoriilonit on Mechanical on Mechanical Properties of Natural Rubber” International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, (April).
75. Intaracharoen, P., Preedawanidchakul, S., Malitong, S., and Thongpin, C. (2008). “Preparation of Natural Rubber Modified Epoxy Adhesive for Casual Shoes Application” 34th Congress on Science and Technology of Thailand, (STT 34), (October 31- November 2).
76. Srinualsukh, B., and Thongpin, C. (2007). “The Modification of Natural Rubber Latex for UV Curable System”, Polymer Graduate Conference of Thailand, Mahidol University, Nakhonpathom, (May) : 94-103.
77. Sirilhappornjareon, P., and Thongpin, C. (2007). “Effect of SiC on Properties of Chloroprene Rubber Jewelry Base”, Polymer Graduate Conference of Thailand, Mahidol University, Nakhonpathom, (May).
78. Khunsumled, S., Prachayawarakorn, J., Thongpin, C., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N. (2007). “Property Modification of Composites between Poly(vinyl chloride)/Low-Density Polyethylene Polymer Blends Reinforced by Hevea brasiliensis Sawdust” Polymer Graduate Conference of Thailand, Mahidol University, Nakhonpathom, (May).
79. Thongpin, C., Ussaratnivas, C., Aunda, J., and Ketsung, S. (2007). “The Preservation of Royal Archived Yachts y Using Organic Modified MMT reinforced Unsaturated Polyester Resin as Surface Coating” Nanotechnology-Products and Processes for Environmental Benefit, (May).
80. Thongpin, C., and Ueachaisit, W. (2007). “Production of Polishing Disc for Jewelry Base from Chloroprene Rubber” The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
81. Srenualsukh, B., and Thongpin, C. (2007). “A Feasibility Study of the Polymer-Emulsified Bitumen Production Using Natural Rubber Latex as Binder: The Modification of Natural Rubber Latex for UV-Curing”, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
82. Thongpin, C., Nantawong, T., Siribooon, P., and Krerkkaiwan, S. (2007). “Effect of Molecular weight of Natural Rubber on Toughening of Epoxy Resin” The 33rdCongress on Science and Technology of Thailand (STT. 33), (October).
83. Thongpin, C., Wongtimnoi, K., Kamolsawat, J., and Rotkasem, P. (2006). “Feasibility Study of Binder Synthesis from Natural Rubber for use in Making Running Tracks in Thailand” The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT2006), (October).

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. Phuangngamphan, P.and Thongpin, C. (2014). “Thermo sensitive PU coating derived from recycled PET polyol and HDD as chain extender” 10th Coatings Science International 2014, (June) : 155-158.
2. Kampangkaew, S., Thongpin, C., Hongsriphan, N., Lopattananon, N. and Santawitee, O. (2014.) “Preparation of Thermoplastic starch (TPS) extrudates from Tapioca flour” Congress (MACRO 2014), (July) : 37-39.
3. Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P. and Suppaso, M. (2014). “Mechanical Properties and Thermal Stability of Poly(buthylene succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 46-48.
4. Kritape, N., Leelachai, K., Kongprasert, N., Sinbuathong, S. and Thongpin, C. (2014) “Effect of Coir fiber and Betel nut fiber on Cure characteristic, Mechanical properties and Thermal ageing on NR vulcanizates” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 130-132.
5. Kattiyaboot, T., Kessaward, R., Keawpaluek, S., Werojananunt, S. and Thongpin, C. (2014). “The Study of ENR/NBR blend: Cure Characteistic and Solvent resistance of ENR/NBR blends” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014, (July) : 133-134.
6. Kritape, N., Maneelam, K., Trakuldee, J., Menwa, J., Kattiyabut, T. and Thongpin, C. (2014). “The study of SBR/NR rubber blend and foam blend: cure characteristic and mechanical properties” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) :140-142.
7. Hemsri, S., Thongpin, C., Techasukhato, N., Kaewpornmongkol, N. and Pliansakun, S. (2014). “Preparation and Mechanical Properties of Polymer Blend of Wheat gluten and Epoxidized Natural Rubber” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) :146-148.
8. Suphanil, T., Thongpin, C. and Lopattananon, N. (2014). “Tensile Properties of Woven Natural Fibers Based Poly(lactic acid) Composite Material”, The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July) : 210-212.
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สุรกิตติ์ กำแพงแก้ว. (2558). “พฤติกรรมการคืบของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่มีปริมาณ
พลาสติไซเซอร์และเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน (CNF) ที่แตกต่าง” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปัทมาพร พ่วงงามพันธุ์. (2558). “การสังเคราะห์พอลิยูริเทนที่มี Diacetylene Unit โดยมี
พอลิเอธิลีน เทอเรฟเทอเรตพอลิออลเป็นสารขยายสายโซ่” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาณุรัตน์ มีบุปผา. (2557). “การศึกษาผลของเคลย์ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของ เทอร์โมพลาสติกวัลคานิเซต ที่เตรียมได้จากไดนามิกส์วัลคาไนเซชันของยางธรรมชาติกับพอลิโอเลฟิน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มาศิริ โกศลกิจวงศ์. (2556). “การปรับปรุงสมบัติของวัสดุคอมพอสิตจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมเส้นใยมะพร้าวสำหรับการเพาะชำ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกรียงไกร พงศ์ธนายุต. (2556). “การศึกษาเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ของพอลิแลคติคแอซิดกับยางธรรมชาติและยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์” มหาวิทยาลัยศิลปากร,
แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาวินี กลิ่นรอด. (2555). “การเตรียมสารเคลือบอัลคิดเรซินจากขวดเพ็ทที่นำกลับมาแปรใช้ใหม่เชิงเคมี” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รัตติญา รอดสันเทียะ. (2555). “การศึกษาสมบัติการบ่มสุก สมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงกลพลวัตของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาเจลแบบอินซิทูที่มีการปรับปรุงด้วยพอลิออล” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดาวรัตน์ เหมือนประสาท. (2555). “การปรับปรุงสมบัติของพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เชาวน์ ศรีเพชรดี. (2554). “การศึกษาการใช้ซิลิกาเจล ขนาดนาโนชนิดมีรูพรุนที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบเพื่อเสริมแรงในยางธรรมชาติโดยกระบวนการโซลเจล” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชวกร กุลวงศ์. (2554). “การศึกษาการกระจายตัวของนาโนเคลย์ในวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นสารพลาสติไซเซอร์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสาวรส มะลิทอง. (2553). “การศึกษายางมะตอยน้ำที่ใช้น้ำยางธรรมชาติคงรูปเป็นสารเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้เป็นผิวทาง” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชารีฟ บารู. (2553). “การศึกษาผลของออร์แกโนเคลย์ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล พฤติกรรมการ
เกิดผลึก และสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซทที่เตรียมจากไดนามิกส์
วัลคาไนเซชั่นของยางธรรมชาติกับพอลิพรอพิลีน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชวนชม อ่วมเนตร. (2553). “การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากพอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและแป้งดัดแปรเพื่อผลิตวัสดุคลุมโรงเรือนสำหรับเพาะปลูกพืช”มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นันทวัฒน์ แตงจันทรา. (2551). “การศึกษาสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและผงเถ้าลอยที่มีการเติมมอนต์มอริลโลไนต์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พัทธ์วริน ศิริลาภพรเจริญ. (2551). “การศึกษาวัสดุผสมระหว่างยางคลอโรพรีนและผงขัดเซรามิกส์ในงานขัดตัวเรือนเครื่องประดับ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บัณฑิต ศรีนวลสุข. (2551). “การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต Polymer - Emulsified Bitumen โดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารเชื่อมโยง” มหาวิทยาลัยศิลปากร,
แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาทิชา โยธารักษ์. (2550). “ผลของสภาวะที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดที่มีต่อโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงของพอลิไวนิลคลอไรด์ในพอลิเมอร์ผสมแบบหลอม” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อรอุมา สันตวิธี. (2549). “ผลของโครงสร้างโมเลกุลและองศาของความเป็นกิ่งของพอลิเอทีลีน ที่มีต่อกลไกการสลายตัวของพอลิไวนิลคลอไรด์ในพอลิเมอร์ผสม ของพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทีลีน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-