ผศ.ดร. พรศรี เจริญพานิช

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25312 E-mail : pornsri_aum@
การศึกษา :
- Dr.rer.nat. (Natural Science, Biology), Marburg University, Germany (2015)
- Dipl.-Biol. (Diplom Biology), Freiburg University, Germany (2010)
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

Research Area
Molecular Biology, Microbial Genetics
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:


ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-