ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25720 E-mail : Chaiyut _N@s
การศึกษา :
Ph.D. (Polymer Science and Technology), Mahidol University, Thailand (2005)
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

Research Area
พอลิเมอร์ฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ (Polymer Physics), วัสดุเสริมองค์ประกอบของพอลิเมอร์ (Polymer Composites), วัสดุเสริมองค์ประกอบระดับนาโนของพอลิเมอร์ (Polymer Nanocomposites), พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul, P. and Jirarattanawanna, S. (2014). “Effec of silkworm silk fibre content and length on mechanical and thermal properties of green composites based on poly(butylene succinate)” Journals of Optoelectronics and Advanced Materials, 16(7-8): 939-944.
2. Panyasart, K., Chaiyut, N., Amornsakchai, T. and Santawitee, O. (2014). “Effect of surface treatment on the properties of pineapple leaf fibers reinforced polyamide 6 composites” Energy Procedia, 56: 406-413.
3. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Phakdeepatarapha, E., Watpathomsub, S. and Kunakemakorn, V. (2013). “Utilization of Biodiesel Wastes as a Bioresource for the Preparation of Activated Carbon” INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PHYSICS AND MATHEMATICS, 3(3): 173-177.
4. Buasri, A., Chaiyut, N. Loryuenyong, V., Jaritkaun, N., Yavilas, T. and Yoorengdech, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of Silk Fiber Reinforced Poly(Lactic Acid) Biocomposites” OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS: RAPID COMMUNICATIONS, 7(11-12): 938-942.
5. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Wongweang, C. and Khamsrisuk, S. (2013). “Application of Eggshell Wastes as a Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production” SUSTAINABLE ENERGY, 1(2): 7-13.
6. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worawanitchaphong, P. and Trongyong, S. (2013). “Calcium Oxide Derived from Waste Shells of Mussel, Cockle, and Scallop as the Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production” THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2013: Article ID 460923.
7. Chalermkiti, T., Panapoy, M., Chaiyut, N. and Ksapabutr, B. (2013). “Fabrication of Samarium Doped Ceria Electrolyte on Rough Glass Substrate with High Electrocal Conductivity by Electrostatic Spray Deposition for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells” ENERGY PROCEDIA, 34: 471-478.
8. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Pin-Ngern, K., Tonprasert, N. and Dangnuan, S. (2013). “Production of Fatty Acid Methyl Ester by Esterification of Waste Frying Oil with Methanol Using Acidified Silica as Heterogeneous Catalyst”, Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 7(2), (April 2013): 229-232.
9. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Prukpraopong, S., Jitlaykha, S. and Nualyai, S. (2013). “Photodegradation and Thermal Properties of Bionanocomposite Films Based on Polylactide and Functionalized Titanium Dioxide” Advanced Science Letters, 19(11): 3272-3274.
10. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worachat, M., Kanchanapradit, R. and Baibou, S. (2012). “Effect of TiO2Nanoparticles on Tensile and Photodegradation Behavior of Biopolymer Films Based on Poly(Butylene Succinate)” Applied Mechanics and Materials, 376: 89-92.
11. Buasri, A., Chaiyut, N., Tapang, K., Jaroensin, S., and Panphrom, S. (2012). “Biosorption of Heavy Metals from Aqueous Solutions Using Water Hyacinth as a Low Cost Biosorbent” Civil and Environmental Research, 2(2): 17-24.
12. Buasri, A., Chaiyut, N., Kritsanakun, C., Phatkun, C., and Khunsri, T. (2012). “Preparation and Properties of Nanocomposites Based on Poly(Lactic Acid) and Modified TiO2” Advanced Materials Research, 463-464, (February): 519-522.
13. Buasri, A., Chaiyut, N., Petsungwan, T., Boonyuen, Y., and Moonmanee, S. (2012). “Effect of Surface Treatment on Interfacial and Properties of Water Hyacinth Fiber Reinforced Poly(Lactic Acid) Composites” Advanced Materials Research, 463-464, (February): 449-452.
14. Buasri, A., Chaiyut., N., Tapang, K., Jaroensin, S., and Panphrom, S. (2012). “Removal of Cu2+ from Aqueous Solution by Biosorption on Rice Straw - an Agricultural Waste Biomass" International Journal of Environmental Science and Development, 3(1), (February): 10-14.
15. Buasri, A., Chaiyut, N., Iamma, K., Kongcharoen, K., and Cheunsakulpong, K. (2012). “Preparation and Properties of Biopolymer from L-Lactide (LL) and ε-Caprolactone (CL)"International Journal of Chemical and Biological Engineering, 6: 138-141.
16. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Rodklum, C., Chaikwan, T.and Kumphan, N. (2012). “Continuous Process for Biodiesel Production in Packed Bed Reactor from Waste Frying Oil Using Potassium Hydroxide Supported on Jatropha curcas Fruit Shell as Solid Catalyst” APPLIED SCIENCES, 2(3): 641-653.
17. Buasri, A., Chaiyut, N., Tapang, K., Jaroensin, S. and Panphrom, S. (2012). “Equilibrium and Kinetic Studies of Biosorption of Zn(II) Ions from Wastewater Using Modified Corn Cob” APCBEE PROCEDIA, 3: 60-64.
18. Buasri, A., Chaiyut, N., Borvornchettanuwat, K., Chantanachai, N. and Thonglor, K. (2012). “Thermal and Mechanical Properties of Modified CaCO3/ PP Nanocomposites” INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 6: 374-377.
19. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Rodklum, C., Chaikwan, T., Kumphan, N., Jadee, K., Klinklom, P. and Wittayarounayut, W. (2012). “Transesterification of Waste Frying Oil for Synthesizing Biodiesel by KOH Supported on Coconut Shell Activated Carbon in Packed Bed Reactor” SCIENCEASIA, 38(3): 283-288.
20. Buasri, A., Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Chaiyut, N. (2012). “Process Optimization for Ethyl Ester Production in Fixed Bed Reactor Using Calcium Oxide Impregnated Palm Shell Activated Carbon (CaO/PSAC)” INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT, 1(3): 81-86.
21. Buasri, A., Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Chaiyut, N. (2012). “Biodiesel Production from Waste Cooking Palm Oil Using Calcium Oxide Supported on Activated Carbon as Catalyst in a Fixed Bed Reactor” KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 29(12): 1708-1712.
22. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Yernpeng, K., Suksamran, P. and Boonnin, S. (2012). “Mechanical and Thermal Properties of Polylactide Biocomposite Reinforced with Surface Modified Coir Fiber” JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY, 6(6): 617-621.
23. Buasri, A., Chaiyut, N., and Nakweang, C. (2011). “Preparing Activated Carbon from Palm Shell for Biodiesel Fuel Production” Chiang Mai Journal of Science, 38(4), (October): 572-578.
24. Buasri, A., Chaiyut, N., Jenjaka, T., Weerasunthorn, S., and Juengrungchaiwattana, S. (2011). “Preparation and Characterization of PET-PLA Copolyester from Waste PET and Lactic Acid (LA)” Chiang Mai Journal of Science, 38(4), (October): 619-624.
25. Laonuad, P., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2010). “Poly(lactic acid) Preparation by Polycondensation Method” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 4(8), (August): 1200-1202.
26. Boua-In, K., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2010). “Preparation of Polylactide by Ring-Opening Polymerisation of Lactide”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications. 4(9), (September): 1404-1407.
Proceeding
1. Chokeuthaikul, A. and Chaiyut, N. (2015). “Bacterial Cellulose Fiber Reinforced Chitosan/Cassava Starch Composites” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, (January 21-23.): 732-735.
2. Preedasakul, J. and Chaiyut, N. (2015). “Cattail Fiber Reinforced Poly(lactic acid) Composites: Effect of Fiber Surface Treatment” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, (January 21-23.): 736-740.
3. Timasart, P. and Chaiyut, N. (2013). “Preparation and Properties of PLA/PCL Composite for Bone Tissue Engineering Application” Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON), Bangsaen Beach, Thailand, (January 23-25.): 575-579.
4. Panyasart, K., Chaiyut, N. and Santawitee, O. (2013). “Effect of surface treatment on the properties of pineapple leaf fibers reinforced polyamide 6 composites” 11thEco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, (December 18-21.): 415-420.
5. Tipparat, W., Chaiyut, N. and Jrirasripongpun, K. (2013). “Preparation and properties of PLA/PCL blends for bone tissue engineering application” 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, (December 18-21.): 394-399.
6. Promnimit, A. and Chaiyut, N. (2013). “Preparation and properties of PVA/Chitosan blend films”, 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, (December 18-21.): 377-381.
7. Tantithumrongwut, A. and Chaiyut, N. (2012). “Preparation of Electrospun Chitosan/Poly(Lactic Acid) Nanofibers” The 3rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand, (April 24.)
8. Sunthontem, S. and Chaiyut, N. (2012). “Properties of PLA/PBS Blends and their Compatibility Enhancement” The 3rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand, (April 24.)
9. Insung T. and Chaiyut, N. (2012). “Properties of Poly(Lactic Acid) Reinfornced with Banana Fibers” The 3rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand, (April 24.)
10. Deeswadi, S., Chaiyut, N., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2012) “Pyrolyzed Macadamia Nut Shell Impregnated with KOH as Heterogeneous Base Catalyst for Biodiesel Production” International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, Le Meridien Chiang Mai Hotel, Chiang Mai (May 25-26.): 164-169.
11. กันตวัฒน์ หมาดสุเรน, มาณพ ปานะโปย, ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ และ บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (2555) “ฟิล์มคอมพอสิตชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์/ไคโตซานจากวัสดุเหลือทิ้ง ปศุสัตว์” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, จ.สงขลา (23-26 พฤษภาคม.)
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อรุณวัฒน์ พรหมนิมิตร์. (2557). “การเตรียมและสมบัติของภาชนะบรรจุอาหารPVA-Chitosan ที่มีการเติมเคลย์ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยอนุภาคเงิน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เอกพิสิษฐ์ โชคอุทัยกุล. (2557). “แผ่นผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังกับไคโตซานที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีน้ำมันหอมระเหยเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
จิรัชญา ปรีดาสกุล. (2557). “การศึกษาสมบัติเชิงความร้อน เชิงกล และทางกายภาพของวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลกติกแอซิด เสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษี” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
วรุณี ทิพรัตน์. (2556). “วัสดุชีวภาพเชิงประกอบของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กลอยกมล ปัญญาศาสตร์. (2556). “การเตรียมและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบของไนลอน 6 ที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยจากใบสับปะรด” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สุรศิษฏ์ ดีสวัสดิ์. (2556). “การเตรียมและการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรสำหรับการผลิตไบโอดีเซล” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไผ่ ทิมาศาสตร์. (2555). “การเตรียมและการศึกษาวัสดุเสริมองค์ประกอบระหว่างพอลิเมอร์ และ Bioglass สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ศศิพงศ์ สุนทรเต็ม. (2555). “การเตรียมวัสดุคอมโพสิต ความเข้ากันได้ และสมบัติของนาโนซิลเวอร์พอลิแลกติกแอซิด / พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อมรรัตน์ ตันติธำรงวุฒิ. (2555). “การเตรียมและสมบัติของเส้นใยระดับนาโนของไคโตซาน / พอลิแลคติก แอซิด สำหรับการใช้งานทางด้านวัสดุปิดแผล” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กันตวัฒน์ หมาดสุเรน. (2555). “การเตรียมและการทดสอบของฟิล์มนาโนคอมพอสิตชีวภาพจากไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ธนวัฒน์ อินทร์สังข์. (2555). “การเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมพอสิตพอลิแลคติกแอซิดที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยกล้วย” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ขันติ อันทรีย์. (2555). “การเตรียมและสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและกลีเซอรอลและการประยุกต์ในการห่อหุ้มปุ้ยเคมี” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.


ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
1) ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์.(2556). “โครงเลี้ยงเซลล์และวัสดุชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ.” Technology Promotion and INNOMag Magazine, 39(226) (ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556) : 31-33.
2) ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์.(2555). “วัสดุเชิงประกอบนาโนของพอลิเมอร์และแร่ดิน.” Technology Promotion and INNOMag Magazine, 39(225) (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555) : 43-46.
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-