รศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : worapon@hotm
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

Research Area
Reaction engineering, Biomass, Biodiesel, Life cycle assessment
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Natja-nan Boon-anuwat, Worapon Kiatkittipong, Farid Aiouache, Suttichai Assabumrungrat, “Process Design of Continuous Biodiesel Production by Reactive Distillation: Comparison between Homogeneous and Heterogeneous Catalysts” Chemical Engineering and Processing, 92, 33-44 (2015)
2. Chayanit Choomwattana, Aksornchan Chaianong, Worapon Kiatkittipong, Pichayapan Kongpanna, Suttichai Assabumrungrat “Evaluation of Dimethyl Carbonate and Ethylene Glycol Production from Biomass”, Computer Aided Chemical Engineering, 37, 1295-1300 (2015)
3. Marisa Raita, Worapon Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda, Kinetic study on esterification of palmitic acid catalyzed by glycine-based cross linked protein coated microcrystalline lipase, Chemical Engineering Journal, 278, 19-23 (2015)
4. Pairojpiriyakul, E. Croiset, K. Kiatkittipong, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, S. Assabumrungrat, “Catalytic reforming of glycerol in supercritical water with nickel- based catalysts” International Journal of Hydrogen Energy, 39, 14739- 14750 (2014)
5 S. Wongsakulphasatch, W. Kiatkittipong, J. Saiswat, B. Oonkhanond, A. Striolo, S. Assabumrungrat, The adsorption aspect of Cu2+ and Zn2+ on MCM-41 and SDS- modified MCM-41, Inorganic Chemistry Communications, 46, 301-304 (2014)
6. T. Pairojpiriyakul, W. Kiatkittipong, S. Assabumrungrat, E. Croiset, “Hydrogen production from supercritical water reforming of glycerol in an empty Inconel 625 reactor”, International Journal of Hydrogen Energy 39 (1), 159-170 (2014)
7. W. Kiatkittipong, S. Phimsen, K. Kiatkittipong, S. Wongsakulphasatch, N. Laosiripojana, S. Assabumrungrat, “Diesel-like hydrocarbon production from hydroprocessing of relevant refining palm oil”, Fuel Processing Technology 116 (Dec 2013), 16–26 (2013) 14th in Jul-Sep 2013 of Top 25 Hottest Articles.
8. P. Piroonlerkgul, W. Kiatkittipong, S. Wongsakulphasatch, F. Aiouache, S. Assabumrungrat, “Evaluation of performance and operation viability of non- uniform potential solid oxide fuel cell fuelled by reformed methane” Journal of Power Sources 246 (2014) 719-728
9. N. Lertlukkanasuk, S. Phiyanalinmat, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, F. Aiouache, S. Assabumrungrat, “Reactive Distillation for Synthesis of Glycerol Carbonate via Glycerolysis of Urea”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 70 (Aug 2013), 103-109
10. S. Wongsakulphasatch, W. Kiatkittipong, S. Assabumrungrat, “Comparative study of fuel gas production for SOFC from steam and supercritical-water reforming of bioethanol” International Journal of Hydrogen Energy 38 (14), 5555-5562 (2013)
11. T. Pairojpiriyakul, E. Croiset, W. Kiatkittipong, K. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, S. Assabumrungrat, “Hydrogen production from catalytic supercritical water reforming of glycerol with cobalt-based catalysts” International Journal of Hydrogen Energy, 38 (11), 4368-4379 (2013). 15th in April - June 2013 of Top 25 Hottest Articles
12. S. Assabumrungrat, J. Phromprasit, S. Boonkrue, W. Kiatkittipong, W. Wiyaratn, A. Soottitantawat, A. Arpornwichanop, N. Laosiripojana, J. Powell, “Energy Efficiency Evaluation for a ‘‘Green’’ Power Generation Process with Minimum Effort on Carbon Dioxide Capture and Storage” Chemical Engineering Communications 199 (12), 1642–1651 (2012)
13. N. Triphob, S. Wongsakulphasatch, W. Kiatkittipong, T. Charinpanitkul, P. Praserthdam, S. Assabumrungrat, Integrated methane decomposition and solid oxide fuel cell for efficient electrical power generation and carbon capture” Chemical Engineering Research and Design 90 (12), 2223–2234 (2012)
14. T. Pairojpiriyakul, W. Kiatkittipong, A. Soottitantawat, A. Arpornwichanop, N. Laosiripojana, W. Wiyaratn, E. Coiset and S. Assabumrungrat, “Thermodynamic analysis of hydrogen production from glycerol at energy self-sufficient conditions” The Canadian Journal of Chemical Engineering 90 (5) 1112-1119 (2012)
15. Worapon Kiatkittipong*, Suwimol Wongsakulphasatch, Nattapon Tintan, Navadol Laosiripojana, Piyasan Praserthdam and Suttichai Assabumrungrat, “Gasoline upgrading by self-etherification with ethanol on modified beta-zeolite” Fuel Processing Technology 92 (10) 1999-2004 (2011)
16. Worapon Kiatkittipong*, Parinya Intaracharoen, Navadol Laosiripojana, Choowong Chaisuk, Piyasan Praserthdam, Suttichai Assabumrungrat, “Glycerol ethers synthesis from glycerol etherification with tert-butyl alcohol in reactive distillation” Computers and Chemical Engineering 35 (10) 2034-2043 (2011) (Computers & Chemical Engineering Most Cited Articles, 2010 – 2012; Most Downloaded Articles in Sept 2012 - Aug 2013 )
17. W. Khaodee, S. Wongsakulphasatch, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, N. Laosiripojana, S. Assabumrungrat, “Selection of appropriate primary fuel for hydrogen production for different fuel cell types: Comparison between decomposition and steam reforming” International Journal of Hydrogen Energy 36 (13) 7696-7706 (2011)
18. Navadol Laosiripojana, Worapon Kiatkittipong, Suttichai Assabumrungrat, “Partial oxidation of palm fatty acids over Ce-ZrO2: Roles of catalyst surface area, lattice oxygen capacity and mobility” AIChE Journal 57 (10) 2861-2869 (2011)
19. Issara Choedkiatsakul, Kanokwan Ngaosuwan, Worapon Kiatkittipong, Navadol Laosiripojana and Suttichai Assabumrungrat, “Patent Review on “Biodiesel Production Process” Recent Patents on Chemical Engineering 4 (3), 265-279 (2011)
20. I. Choedkiatsakul, S. Charojrochkul, W. Kiatkittipong, W. Wiyaratn, A. Soottitantawat, A. Arpornwichanop, N. Laosiripojana and S. Assabumrungrat, “Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation” International Journal of Hydrogen Energy 36 (8) 5067-5075 (2011)
21. G. Tanarungsun, H. Yamada, T. Tagawa, W. Kiatkittipong, P. Praserthdam and S. Assabumrungrat, “Partial oxidation of benzene catalyzed by vanadium chloride in novel reaction–extraction–regeneration system” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification , 50 (1) 53-58 (2011)
22. Vorachatra Sukwattanajaroon, Sumittra Charojrochkul, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, and Suttichai Assabumrungrat, “Performance of Membrane-Assisted Solid Oxide Fuel Cell System Fuelled by Bioethanol” Engineering Journal, 15 (2), 53-66 (2011) (doi:10.4186/ej.2011.15.2.53)
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร