ผศ.ดร. วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : lersbamrungs
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)

Research Area
Process design and optimization, Process modeling and control, Plantwide control
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Bumroongsri P., Lersbamrungsuk V. Kheawhom S. (2015) Off-Line Tube-Based Robust Model Predictive Control for Uncertain and Highly Exothermic Polymerization Processes, Computer Aided Chemical Engineering, 37, 1709-1714.
2. Chiewchanchairat K., Bumroongsri P., Lersbamrungsuk V., Apornwichanop A., Kheawhom S., Implementation of Model Predictive Control in Industrial Gasoline Desulfurization Process, Computer Aided Chemical Engineering, 37, 1619-1624.
3. Lersbamrungsuk V., Srinophakun T. (2013) Design and Control of Alkali-Catalyzed Transesterification Reactors, Asean Journal of Chemical Engineering, 13(2), 22-26.
4. Chaiwattanapong N., Sattarattanakul P., Srinophakun t., Lersbamrungsuk V. (2012) Design of a Control Structure for Mass Exchanger Networks. Chemical Engineering Communications, 199(9), 1102-1124.
การประชุมวิชาการ
1. Imprapantree N., Torcheep W., Lersbamrungsuk V., (2015), Multiplicity Analysis of Reactive Distillation for Biodiesel Production, TIChE International Conference, Pattaya, Thailand.
2. Mahom C., Sonbut C., Lersbamrungsuk V., (2015), Design and Control of Feed-Effluent Heat Exchangers, TIChE International Conference, Pattaya, Thailand.
3. Somsuk A., Petchsoongsakul N., Phaethong R., Lersbamrungsuk V. (2014) Design and Control of Heat Exchangers with Bypasses When Inlet Temperatures as Disturbances, The 4th TIChE International Conference, Chiang Mai, Thailand.
4. Somsuk A., Lersbamrungsuk V. (2013) Cell-Based Models of Heat Exchangers with Bypasses. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON), Chiang Mai, Thailand.
5. Lersbamrungsuk V. (2013) Optimal Heat Load Distribution in Synthesis of Heat Exchanger Networks via Aspen Plus, 6th International C-onference on Process System Engineering (PSE ASIA), Kuala Lumpur, Malaysia.
6. Monkolwattanaporn A., Korkaew N., Yangyuenkijakan N, Leungsirichok N., Lersbamrungsuk V. (2013). PID Controller Tuning by Incoporation of Dynamic Simulation and Genetic Algorithms, Engineering and Technology Conference, Nakhon Pathom, Thailand.
7. Lersbamrungsuk V., Srinophakun T. (2012). Design and Control of Transesterification Reactors. The 19th Regional Symposium of Chemical Engineering, Bali, Indonesia.
8. Tipsri T., Lersbamrungsuk V. (2012). Technical Study of Biodiesel Production by Supercritical Transesterification, The 19th Regional Symposium of Chemical Engineering, Bali, Indonesia.
9. Montriwasuwat N., Kittisupakorn P., and Lersbamrungsuk P. (2012). A Partial Differential Equations Model Predictive Control of Heterogeneous Transesterification Process for Biodiesel Production in Tubular Reactor. Proceeding of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong.
10. Rakseethong N., Sritongkun W., Sonkhamwong W., and Lersbamrungsuk V. (2011). Structural Controllability Analysis: A Case Study on Alkali Biodiesel Production. Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (International Conference 2011), Songkhla, Thailand.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร