รศ.ดร. โอกร เมฆาสุวรรณดำรง

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25609 E-mail : okornm@yahoo
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)

Research Area
Reaction engineering, Nanotechnology, Photocatalysis
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. S. Putdee, O. Mekasuwandumrong, A. Soottitantawat, J. Panpranot, Influence of autogeneous pressure under hydrothermal reaction on the structural and thermal stability of nanostructured titanates. Ceramics International 40 (2014) 2323-2329.
2. S. Riyapan, Y. Boonyongmaneerat, O. Mekasuwandumrong, M. Arai, J. Panpranot, Improved catalytic performance of Pd/TiO2 in the selective hydrogenation of acetylene by using H2-treated sol-gel TiO2, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 383-384 (2014) 182-187.
3. S. Pisduangdaw, P. Praserthdam, J. Panpranot, O. Mekasuwandumrong, O. One-step preparation of Pt-Ce and Pt-Sn-Ce/Al2O3 catalysts by flame spray pyrolysis in propane dehydrogenation, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 113 (2014) 149–158
4. W. Kongsuebchart, A. Methachittipan, T. Kongviwatanakul, P. Praserthdam, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, Solvothermal-derived nanocrystalline TiO2 supported Co catalysts in the hydrogenation of carbonmonoxide. Advanced Materials Research 634-638 (2013) 595-598.
5. S. Putdee, O. Mekasuwandumrong, A.Soottitantawat, J. Panpranot, Characteristics and catalytic behavior of Pd catalysts supported on nanostructure titanate in liquid-phase hydrogenation. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13 (2013) 3062-3067.
6. B. Niticharoenwong, A. Shotipruk, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, B. Jongsomjit, Characteristics of activated carbons derived from deoiled rice bran residues. Chemical Engineering Communications 200 (2013) 1309-1321.
7. P. Chanchaochai, P. Boonnoun, N. Laosiripojana, M., Goto, B. Jongsomjit, J. Panpranot, O. Mekasuwandumrong, A.Shotipruk, Transesterification of palm oil at near- critical conditions using sulfonated carbon-based acid catalyst. Chemical Engineering Communications 200 (11) (2013) 1542-1552.
8. B. Pongthawornsakun, S.-I. Fujita, M. Arai, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, Mono- and bi-metallic Au-Pd/TiO2 catalysts synthesized by one-step flame spray pyrolysis for liquid-phase hydrogenation of 1-heptyne. Applied Catalysis A: General 467 (2013) 132-141.
9. C. Na-Chiangmai, N. Tiengchad, P. Kittisakmontree, O. Mekasuwandumrong, J. Powell and J. Panpranot “Characteristics and Catalytic Properties of Mesocellular Foam Silica Supported Pd Nanoparticles in the Liquid-Phase Selective Hydrogenation of Phenylacetylene” Catalysis Letters 141(2011) 1141-1159.
10. E. Chaichana, A. Ngowthanawat, O. Mekasuwandumrong, J.Panpranot, A. Shotipruk, n B.Jongsomjit, Catalytic performance of ZnO nanoparticle in formation of LLDPE/ZnOnanocomposites. Iranian Polymer Journal (English Edition) 21 (2012) 51-63.
11. E. Chaichana, S. Pathomsap, O. Mekasuwandumrong, J.Panpranot, A. Shotipruk, B. Jongsomjit, LLDPE/TiO2 nanocomposites produced from different crystallite sizes of TiO2 via in situ polymerization. Chinese Science Bulletin 57 (2012) 2177-2184.
12. K. Pinkaew, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, A. Shotipruk, P. Praserthdam, J.G. Goodwin Jr., B. Jongsomjit, Zirconia modification on nanocrystallinetitania- supported cobalt catalysts for methanation. Engineering Journal 16 (4) (2012) 29-38.
13. N. Srisawad, W. Chaitree, O. Mekasuwandumrong, A. Shotipruk, B. Jongsomjit, J. Panpranot, CO2 hydrogenation over Co/Al2O3 catalysts prepared via a solid- state reaction of fine gibbsite and cobalt precursors. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 107 (1) (2012) 179-188.
14. N. Srisawad, W. Chaitree, O. Mekasuwandumrong, P. Praserthdam, J. Panpranot, Formation of CoAl2O4 nanoparticles via low-temperature solid-state reaction of fine gibbsite and cobalt precursor. Journal of Nanomaterials art. no. 10836(2012) .
15. W. Owpradit, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, A. Shotipruk and B. Jongsomjit “Synthesis of LLDPE/TiO2 nanocomposites by in situ polymerization with zirconocene/dMMAO catalyst: effect of [Al]/[Zr] ratios and TiO2 phases” Polymer Bulletin66 (2011) 479-490.
16. C. Chaisuk, P. Boonpitak, J. Panpranot, O. Mekasuwandumrong “Effects of Co dopants and flame conditions on the formation of Co/ZrO2 nanoparticles by flame spray pyrolysis and their catalytic properties in CO hydrogenation”Catalysis Communications12 (2011) 917–922.
17. N. Tiengchad, O. Mekasuwandumrong, C. Na-Chiangmai, P. Weerachawanasak, J. Panpranot “Geometrical Confinement Effect in the Liquid-Phase Semihydrogenation of Phenylacetylene over Mesostructured Silica Supported Pd Catalysts”Catalysis Communications12 (2011) 910-916.
18. W. Chaitree, S.Jiemsirilers, O. Mekasuwandumrong, B. Jongsomjit, A.Shotipruk, J. Panpranot “Effect of nanocrystalline χ-Al2O3 structure on the catalytic behavior of Co/Al2O3 in CO hydrogenation” Catalysis Today 1 (2011) 302- 307.
19. C.Chaisuk, J.Panpranot, A.Wehatoranawee, S.Preampiyawat, S. Netiphat, B.Jongsomjit, A.Shotipruk, O. Mekasuwandumrong “Preparation and Characterization of CeO2/TiO2 Nanoparticles by Flame Spray Pyrolysis” Ceramics International37 (2011) 1459-1463.
20. O. Mekasuwandumrong, S.Phothakwanpracha, B.Jongsomjit, A.Shotipruk, and J.Panpranot “Influence of flame conditions on the dispersion of Pd on the flame spray-derived Pd/TiO2 nanoparticles” Powder Technology 210 (2011) 328-331.
21. S.Pisduangdaw, J.Panpranot, C.Chaisuk, K.Faungnawakij, O. Mekasuwandumrong “Flame Sprayed Tri-metallic Pt-Sn-X/Al2O3 Catalysts (X = Ce, Zn, and K) for Propane Dehydrogenation” Catalysis Communications12 (2011) 1161–1165.
22. O. Mekasuwandumrong, S. Phothakwanpracha, B. Jongsomjit, A. Shotipruk A, J. Panpranot “Liquid-Phase Selective Hydrogenation of 1-Heptyne over Pd/TiO2 Catalyst Synthesized by One-Step Flame Spray Pyrolysis” Catalysis Letters 136 (2010) 164-170.
23. P.Supphasrirongjaroen, P.Praserthdam, O. Mekasuwandumrong, J.Panpranot “Impact of Si and Zr addition on the surface defect and photocatalytic activity of the nanocrystalline TiO2 synthesized by the solvothermal method”Ceramics International 36 (2010) 1439-1446.
24. A. Petchmala, N. Laosiripojana, B. Jongsomjit, M. Goto, J. Panpranot, O. Mekasuwandumrong, A. Shotipruk “Transesterification of palm oil and esterification of palm fatty acid in near- and super-critical methanol with SO4– ZrO2 catalysts” Fuel89 (2010) 2387-2392.
25. T. Glinrun, O. Mekasuwandumrong, J. Panpranot, C. Chaisuk and P. Praserthdam “Improvement of propane oxidation activity over Pt/Al2O3 by the use of MIXED γ- and χ-Al2O3 supports” Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 100 (2010) 441- 448.
26. W. Chaitree, S.Jiemsirilers, O. Mekasuwandumrong, P.Praserthdam, T.Charinpanitkul, J.Panpranot “Effect of milling on the formation of nanocrystalline x-Al2O3 from gibbsite” Journal of the American Ceramic Society 93 (2010) 3377-3383
27. O. Mekasuwandumrong, P.Pawinrat, P. Praserthdam, J.Panpranot “Effects of synthesis conditions and annealing post-treatment on the photocatalytic activities of ZnO nanoparticles in the degradation of methylene blue dye” Chemical Engineering Journal 164 (2010) 77-84.
28. P. Boonoun, N.Laosiripojana, C.Muangnapoh, B.Jongsomjit, J.Panpranot, O. Mekasuwandumrong, A.Shotipruk “Application of sulfonated carbon-based catalyst for reactive extraction of 1,3-propanediol from model fermentation mixture” Industrial and Engineering Chemistry Research 49 (2010). 12352-12357.
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร