ผศ.ดร. วนิดา วัฒนการุณ

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : wanida@su.a
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M University, USA (2005)
- M.Sc. (Chemical Engineering), Montana State University, USA (1999)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
- วท.บ. เกียรตินิยม (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532)

Research Area
Biochemical Engineering
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Phoudee W and Wattanakaroon W. (2013). Activity of ciprofloxacin and tobramycin-loaded natural peptide dressing on biofilms and planktonic cells. Advanced Materials Research 747, pp.107-110.
การประชุมวิชาการ
1. Phoudee W and Wattanakaroon W. (2013). Protein-based hydrogel as wound dressings. The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference Proceeding, pp.3-10.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. วนิดา วัฒนการุณ. (ปีการศึกษา 2554). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “วัสดุปิดแผลเปปไทด์ในการสมานแผล” แหล่งทุนวิจัยจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553
2. วนิดา วัฒนการุณ. (2555). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของ คอมโพสิทยางธรรมชาติและโปรตีนในการใช้เป็นวัสดุปิดแผล” แหล่งทุนวิจัยจากชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ: โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สกว. ปี 2554
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-