ผศ.ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25309 E-mail : thdoungjai@y
การศึกษา :
- ปร.ด (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531)


Research Area
Edible Films and Coatings, Starch and Its Modification, Physico-Chemical Properties of Starch
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1.Thirathumthavorn, D. and Thongunruan. 2014. Incorporation of Rice Starch Affecting on Morphology, Mechanical Properties and Water Vapor Permeability of Glutelin-Based Composite Films. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.38, iss.4, 1799-1806.
2.ศิริญา ทาคำ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. การพัฒนากระบวนการแปรรูปลูกเดือยหุงสุกเร็วด้วย กระบวนการให้ความร้อน. วารสารวิชาการ E-Journal: Science and Technology, Silpakorn University. 1(2): 83-94.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-