ผศ.ดร. สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : sinthuwat@h
การศึกษา :
- Ph.D. (Biotechnology), Aalborg Universitet, Denmark (2010)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537)

Research Area
Enzymology, Production Recovery
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
การประชุมวิชาการ
1. Rattanaphan. U and Ritthitham S. (2015) Purification and Characterization of Alkaline Protease from Brevibacterium luteolum Strain D1. The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 3-6 February 2015.
2. Kaewsringam P. and Ritthitham S. (2015) Purification
and partial characterization of tyrosinase from straw mushroom. The 6th International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University, 28-29 April 2015, Bangkok, Thailand.
3. Ritthitham S. and Sang-Kaew T. (2013). Characterization of tyrosinase from shelf fungus (Polyporous sp.). Proceedings of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand; 2013 Aug 5-7, Bangkok, 186-190.
4. Ritthitham S. Wong-La C and Rattanapun U. (2013). Optimization of culture medium for the protease production by Brevibacterium luteolum. In the 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product. (pp 217-221) Khon Kaen, Thailand.
5. Kaewsri_ngam P. and Ritthitham S. (2012) Isolation and characterization of an extracellular organic solvent-stable protease bacterium. In the 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. (pp. 420-423) Ubon Rachathani, Thailand.
6. Sa_ngasri C and Ritthitham S. (2012). Effect of dialysis buffer on activity and stability of alkaline protease SUAP01 in hydrophilic solvents. Proceedings of the 7thInternational Symposium of the Protein Society of Thailand; 2012 Aug 29-31, Bangkok, 178-181.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-