ผศ.ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์

การติดต่อ :
Phone : 089-8839170 E-mail : kanate.engineer@gmail
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
- วท.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544)


Research Area
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. เกียรติศักดิ์ กามาด, คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ การจัดลำดับงานภายใต้ข้อจากัดด้านทรัพยากรสาหรับ โครงการก่อสร้างสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส์ในอุตสาหกรรมรถยนต์. งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
2. คเณศ พลอยดนัย, กรเกล้า ฐิติกุล, พรศิริสัตยเศารยะ,ธรินี มณีศรี. แบบจำลองเชิงเส้นจำนวนเต็ม แบบผสมสำหรับปัญหาเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษา บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่งจำกัด, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558
3. เบญจมาส เนตินิ, ณิชกานต์ บุตรน้ำเพชร, คเณศ พลอยดนัย. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับปัญหาการ จัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558
4. รัตนชัย ตันติชุฬา, คเณศ พลอยดนัย. Transportation Problem Daily Planning Algorithm by Using Visual Basic Application Case Study: Eternity Grand Logistic. งานประชุม วิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
5. พงศ์ธาดา คุรุกิจกำจร, คเณศ พลอยดนัย การเปรียบเทียบการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบ ขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยใช้โปรแกรมการจัดตารางการผลิตและการใช้แบบจำลอง มอบหมายงาน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556
6. ศิริกานต์ จันทร์ศิริ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, คเณศ พลอยดนัย. การประยุกต์ใช้แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายอุปกรณ์. การประชุมวิชาการด้านการ วิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555
7. สิริกานต์ จันทร์ศิริ, กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, คเณศ พลอยดนัย. การประยุกต์ใช้แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งศุนย์กระจายอุปกรณ์. งานประชุมวิชาการด้านการ วิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2012

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร