รศ.ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25719 E-mail : poonsubt@yah
การศึกษา :
- D.Eng. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, USA (2006)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)

Research Area
วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials), กระบวนการผลิตพลาสติก (Plastics processing), การผลิตเส้นใยโดยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrospinning of fiber), ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittatrakul, A., Kaewjinda, E., (2015) “Effect of EMA and antioxidants on properties of thermoplastic starch blown films” IOP Publishing: Materials Science and Engineering, 87: 1-8.
2. Yanwong, S., Threepopnatkul, P., (2015) “Effect of Peppermint and Citronella Essential Oils on Properties of Fish Skin Gelatin Edible Films”, IOP Publishing: Materials Science and Engineering, 87: 1-8.
3. Threepopnatkul, P., Krachang, T., Kulsetthanchalee C. (2014). “Phosphate Derivative Flame Retardants on Properties of Pineapple Leaf Fiber/ABS Composites” Polymer and Polymers Composites, 22: 581-588.
4. Wattananawinrat, K., Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C. (2014). “Morphological and Thermal Properties of LDPE/EVA Blended Films and Development of Antimicrobial Activity in Food Packaging Film” Energy Procedia, 56: 1-9.
5. Threepopnatkul, P., Wongnarat, C., Intolo, W., Suato, S., Kulsetthanchalee, C. (2014). “Effect of TiO2 and ZnO on Thin Film Properties of PET/PBS Blend for Food Packaging Applications” Energy Procedia, 56: 102-111.
Direksilp, C., Threepopnatkul, P. (2014). “Performance Improvement of PS from Expanded Polystyrene Off-grade” Energy Procedia, 56: 135-141.
6. Threepopnatkul, P., Krachang, T., Teerawattananon, W., Suriyaphaparkorn, K., Kulsetthanchalee, C. (2013). “Effect of Flame Retardants on Performance of PALF/ABS Composites”, Advanced Material Research, 747: 351-354.
7. Phattarateera, S., Threepopnatkul P., and Kulsetthanchalee, C. (2013). “Comparative Performance of Coupling Agent and Compatibilizer on Polystyrene/Zeolite composites”, Chiang Mai Journal of Science, 40: 1035-1045.
8. Neamjan, N., Sricharussin, W., Threepopnatkul, P. (2012). “Effect of Various Shapes of ZnO Nanoparticles on Cotton Fabric via Electrospinning for UV-blocking” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12(1): 525-530.
9. Vichitchote, K., Threepopnatkul, P., Suttireungwong, S. and Kulsetthanchalee, C. (2012). “In-vitro drug release activity from core/shell electrospun mats of sPLA/ CA-cPEG/GS” Journal Materials Science Forum, 714: 139-146.
10. Wimonsong, W., Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C. (2012). “Thermal conductivity and mechanical properties of wood sawdust/polycarbonate composites”, Journal Materials Science Forum, 714: 263-270.
11. Neamjan, N., Sricharussin, W., Threepopnatkul, P. (2011). “Effect of Various Shapes of Zinc Oxide Nanoparticles on Cotton Fabric for UV-blocking and Anti-bacterial Properties” Fibers and Polymers, 12(8): 1037-1041.
12. Threepopnatkul, P., Teppinta, W., Sombatsompop, N. (2011). “Effect of Co-monomer Ratio and Wood Content on Properties and Processing of Wood/ABS Composites” Fibers and Polymers, 12(8): 1007-1013.
13. ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล. (2010) “ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระบวนการ Electrospinning” วารสาร Colourway Vol. 15 No. 86, (Jan-Feb): 14-17.
14. Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N. (2010). “Effect of Co-monomer Content on Rheological Properties of Sawdust/ABS Composites” Advanced Material Research, 93-94: 611-614.
15. Sithornkul, S., and Threepopnatkul, P. (2010). “Control of Mechanical Properties and Permeability of Electrospun Natural Rubber with Different Composite Systems” Advanced Material Research, 93-94: 619-622.
16. Threepopnatkul, P., Vichitchote, K., Saewong, S., Tangsupa-anan, T., Kulsetthanchalee, C., and Suttireungwong, S. (2010). “Mechanical and Antibacterial Properties of Electrospun PLA/PEG Mats” Journal of Metals, Materials, and Minerals, 20(3): 185-187.
17. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Threepopnatkul, P., Pungnuson, C., Phanuwattanagul, T., and Tangchantra, N. (2010). “Effect of Zeolite on Flame Retardant of Expanded Polystyrene Foam (EPSF)” Journal of Metals, Materials, and Minerals, 20(3): 137-139.
18. Leadprathom, J., Suttiruengwong, S., Threepopnatkul, P., Seadan, M., (2010) “Compatibilized Polylactic Acid/Thermoplastic Starch by Reactive Blend” Journal of Metals, Materials, and Minerals, 20(3): 87 - 90.
19. Threepopnatkul, P., Kaerkitcha, N., and Athipongarporn, N. (2009). “Effect of Surface Treatment on Performance of PALF-PC Composites” Composites: Part B, 40(7): 628-632.
20. Sithornkul, S., and Threepopnatkul, P., (2009). “Morphology of Electrospun Natural Rubber with Acrylonitrile-Butadiene-Styrene” Advanced Material Research, 79-82: 1583-1586.
21. Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Bunmee, K., Kliaklom, N., and Roddouyboon, W. (2009). “Improvement Properties of Recycled Polypropylene by Reinforcement of Coir Fiber” Advanced Material Research, August, 79-82: 2027-2030.
22. Threepopnatkul, P., Kaerkitcha, N., and Athipongarporn, N. (2008). “Polycarbonate with Pineapple Leaf Fiber to Produce Functional Composites” Advances Material Research, 47-50: 674-677.
23. Threepopnatkul, P., Murphy, D., Zukas, W., and Mead, J. (2007). “Fiber Structure and Mechanical Properties of Electrospun Butyl Rubber with Different Type of Carbon Black”, Rubber Chemistry and Technology Journal, May, 80(2): 231-250.
Proceeding
1. Threepopnatkul, P., Boontem, K., Khetkhan, S., Thong-aia, S., and Kulsetthanchalee, C. (2016). “Effect of banana leaf fiber on mechanical properties of PP/HDPE filament” Proceeding of the 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), (February).
2. Yimsara, N., Threepopnatkul, P. (2015). “Preparation of Nylon 66/Iron Oxide Nanofibrous Membrane for Removal of Pb(II) Ions Application” Proceeding of the 6thResearch Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 21st PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers (PETROMAT), (April): 593-598.
3. Kaewjinda, E., Threepopnatkul, P., Sittattrakul, A. (2014). “Properties of Poly(ethylene-co-methyl acrylate)/ Thermoplastic Starch Films Containing Antioxidant” Proceeding of the IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July): 207-209.
4. Yimsara, N., Kulsetthanchalee, C., Threepopnatkul, P. (2014). “Improvement of Flame Retardant Property of High Impact Polystyrene Resins” Proceeding of the IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July): 163-166.
5. Duangjamkarn, P., Kulsetthanchalee, C., Threepopnatkul, P. (2014). “Utilization Study for Styrene Acrylonitrile Off-Grade Resins” Proceeding of the IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July): 161-163.
6. Direksilpa, C., Threepopnatkul, P. (2014).“Mechanical and Thermal Properties of Polystyrene Composites from Expanded Polystyrene Off-Grade Filled with Modified Montmorillonite” Proceeding of the IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July): 200-203.
7. Wattananawinrat, K., Threepopnatkul, P. (2012). “Mechanical Properties and additive retentions of LDPE-EVA film incorporated with essential oils for food packaging” 3rd Polymer Conference of Thailand, (October): 79-84.
8. Kimchiang, P., Threepopnatkul, P., and Sombatsompop, N. (2011). “Influence of functionalized silanes on mechanical properties of wood sawdust reinforced ABS composites” Proceeding of the Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX, (Jan): 998-1005.
9. Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N. (2011). “Thermo-mechanical properties of wood sawdust-ABS composites with various co-monomer content in ABS” Proceeding of the Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX, (Jan): 1006-1013.
10. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., and Threepopnatkul, P. (2011). “Preparation of flame retarded expanded polystyrene foam using zeolite” Proceeding of the Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX, (Jan): 342-347.
11. Threepopnatkul, P., Maiwong, S., and Sombatsompop, N. (2011). “Properties of wood flour/ABS composites: ABS preparaed by SAN AND PB-G-SAN blends” Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June): 73.
12. Vichitchote, K., Threepopnatkul, P., Suttireungwong, S. and Kulsetthanchalee, C. (2011). “In-vitro drug release activity from core/shell electrospun mats of sPLA/CA-cPEG/GS” Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June): 107.
13. Phattarateera, S., Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C. (2011). “Study of zeolite types as a flame retardant of polystyrene composites” Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June): 72.
14. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Phattarateera, S., and Threepopnatkul, P. (2011). “Thermal stability and flammability of expanded polystyrene foam using modified nanoclay” Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June): 74.
15. Wimonsong, W., Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C. (2011). “Thermal conductivity and mechanical properties of wood sawdust/polycarbonate composites” Proceeding of the Multiphase Polymers and Polymer Composites from Nanoscale to Macro Composites, (June): 139-146.
16. Moolkeaw, W., Threepopnatkul, P., Panintraruk, N., Tantamuangyot Y., and Kulsetthanchalee, C. (2011). “Effect of hydrocerol blowing agent and wood content on thermal conductivity of cellular-structured Wood/ABS composites” 2nd Polymer Conference of Thailand, (October): 129-130.
17. Vichitchote, K., Threepopnatkul, P., Saewong, S., Tangsupa-anan, T., and Suttireungwong, S. (2010). “Effect of PEG content on morphology and in-vitro drug release of electrospun PLA/PEG fiber mats” Proceeding of 14th European Conference on Composite Materials, (June).
18. Silpasunthorn, C., Threepopnatkul, P., and Srijaratsin, W. (2010). “Effect of enzyme treatment on properties of pineapple leaf fiber-polycarbonate composites” Proceeding of 14th European Conference on Composite Materials, (June).
19. Niamchan, N., Srijaratsin, W., and Threepopnatkul, P. (2010). “Effect of various shapes of Zinc oxide nanoparticles on cotton fabric for UV-blocking and anti-bacterial properties” Proceeding of 14th European Conference on Composite Materials, (June).
20. Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C., Noicham, N., Kimchiang, P., and Jongachariyakul, R. (2010). “Filler Variation on Electrospun Natural Rubber Nonwoven Mats” Proceeding of Thailand Research Symposium 2010, (August).
21. Vichitchote, K., Threepopnatkul, P., Saewong, S., Tangsupa-anan, T., Kulsetthanchalee, C., and Suttireungwong, S., “Effect of PEG on Mechanical Property and Antibacterial of Electrospun PLA Mats” Proceeding of the Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference, (August).
22. Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Threepopnatkul, P., Pungnuson, C., Phanuwattanagul, T., and Tangchantra, N. (2010). “Effect of Zeolite on Flame Retardant of Expanded Polystyrene Foam (EPSF)” Proceeding of the Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference, (August).
23. Phattarateera, S., Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Threepopnatkul, P., Boonmun, T., and Soithong, S. (2010). “Preparation of expanded polystyrene foam using nanoclay as a flame retardant” 36th Congress on Science and Technology of Thailand, (October).
24. Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N. (2009). “Effect of Co-monomer Content on Mechanical Properties on Sawdust/Wood Composites” Proceeding of the Fourth China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, (June).
25. Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Thongpin, C., Noicham, N., Kimchiang, P., and Jongariyagul, R. (2009). “Effect of Filler Type on Electrospun Natural Rubber Non-woven Mats” Proceeding of the Fourth China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, (June).
26. Kulsetthanchalee, C., and Threepopnatkul, P. (2009). “Evaluation and Performance Enhancement of Recycled Plastics” Thailand Research Symposium, (August).
27. Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Bunmee, K., Kliaklom, N., and Boonyasiwa, T. (2009). “Improvement Properties of Recycled Polypropylene by Reinforcement of Coir Fiber” Proceeding of the 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures, (October).
28. Sithornkul, S., and Threepopnatkul, P. (2009). “Morphology of Electrospun Natural Rubber with Acrylonitrile-Butadiene-Styrene” Proceeding of the 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures, (October).
29. Sithornkul, S., Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., and Thongpin, C. (2009). “Ultrafine Electrospun Natural Rubber with Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Blended Fibers” Proceeding of the Seventh Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (November).
30. Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N. (2009). “Effect of Co-monomer Content on Rheological and Thermal Properties of Sawdust/ABS Composites” Proceeding of International Conference on Functionalized and Sensing Materials, (December).
31. Sithornkul, S., and Threepopnatkul, P. (2009). “Control of Mechanical Properties and Permeability of Electrospun Natural Rubber with Different Composite Systems” Proceeding of International Conference on Functionalized and Sensing Materials, (December). ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (ถ้ามี)
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้านักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ฉัตระวี ดิเรกศิลป์, พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล, “การศึกษาการใช้เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีนชนิดขยายตัวที่ไม่ได้มาตรฐานให้เกิดประโยชน์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับอุตสาหกรรม และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้านักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พีชเรข ดวงแจ่มกาญจน์, พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล, ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี “การศึกษาการใช้เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน อะคริโลไนไตรที่ไม่ได้มาตรฐานให้เกิดประโยชน์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับอุตสาหกรรม และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ปี 2556, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้านักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ณัฐสุดา ยิ้มสาระ, พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล, ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี, “การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติกพอลิสไตรีนชนิดความทนทานแรงกระแทกสูงภายหลังการเติมสารต้านการติดไฟ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับอุตสาหกรรม และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด, ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สามารถ ยานวงศ์. (2558). “ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มเจลาตินกินได้จากหนังปลา” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เอกสิทธิ์ แก้วจินดา. (2558). “การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอททิลลีนโคเมททิลอะคริเลตที่มีการเติมสารต้านออกซิเจน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วิริยา มูลแก้ว. (2556). “การเตรียมพอลิสไตรีนชนิดทนทานต่อแรงกระแทกที่มีสมบัติต้านทานการติดไฟ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศุภณัฐ ภัทรธีรา. (2555). “การศึกษาเปรียบเทียบผลของการปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานการติดไฟในพอลิสไตรีน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วิทวุธ วิมลทรง. (2555). “การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติการนำความร้อนของวัสดุคอมพอสิตระหว่างผงขี้เลื่อยไม้กับพอลิคาร์บอเนต” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิชญา กิ้มเฉี้ยง. (2555). “อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อสมบัติของอะคริโลไนไตรบิวตะไดอีน- สไตรีนที่เสริมแรงด้วยผงขี้เลื่อยไม้” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรวีย์ วิชิตโชติ. (2555). “การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเส้นใย CA / PLA – PEG สำหรับขนส่งยาโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์แบบร่วมแกน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชลัท ศิลปสุนทร. (2553). “อิทธิพลของการปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยสับปะรดด้วยเอนไซม์ต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุคอมพอสิตพอลิคาร์บอเนตและเส้นใยสับปะรด” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ณัฐวุฒิ เนียมจันทร์. (2553). “ผลของซิงค์ออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนรูปทรงต่างๆ ที่อยู่บนผิวผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าเพื่อสมบัติต้านทานแสงยูวีและต้านทานแบคทีเรีย” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จิรวัฒน์ เลียดประถม. (2552). “รีแอคทีพเบลนด์ระหว่างพอลิแลคติก แอสิทและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง. นายวัฒนา เทพปินตา. (2552). “การศึกษาสมบัติทางการไหล เชิงกลและทางความร้อนของอะคิโลไนโตร-บิวตะไดอีน-สไตรีนเกรดต่าง ๆ ที่มีผงไม้เป็นสารเสริมแรง” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สราวุธ ศิธรกุล. (2551). “การเตรียมและวิเคราะห์เส้นใยจากยางธรรมชาติผสมอะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน - สไตรีนที่ถูกปั่นโดยใช้ไฟฟ้า” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง. ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-