ผศ.ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย

การติดต่อ :
Phone : 090-1260302 E-mail : ssrithongchai@gmail.c
การศึกษา :
- Ph.D. (Industrial and Manufacturing Engineering), University of Rhode Island, USA (2001)
- M.S. (Industrial Engineering), University of Pittsburgh, USA (1999)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2531)

Research Area
การประยุกต์ใช้หลักการด้านการวิจัยดำเนินงาน, การออกแบโครงสร้างน้ำหนักเบา, การยศาสตร์
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร