รศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร

การติดต่อ :
Phone : 081-8069875 E-mail : klomjit_p@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)

Research Area
Industrial Work Study, Industrial Plant Design, Supply Chain + Logistics, Simulations, Ergonomics, Production Management
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Prachuab Klomjit and Paisan Chantasoponno “The Study of Suitable Factor for Welding on Food-Can By Design of Experiment Method” Silpakorn U Science & Tech Vol.5(2), 2011
การประชุมวิชาการ
1. อนันต์ชัย อู่คล้าย, ประจวบ กล่อมจิตร, การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
2. วิมลศรี สิทธิกูล, ประจวบ กล่อมจิตร, การลดของเสียของกระบวนการผลิตท่อช่วยหายใจโดยการ ออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา : บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์, การประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
3. ธนานิวัฒน์ สัตย์นาโค, ประจวบ กล่อมจิตร, ประจวบ กล่อมจิตร, การทดสอบระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ สนับสนุนการเดินระบบผลิตน้ำสำหรับโรงไฟฟ้า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
4. ประจวบ กล่อมจิตร, พิชานนท์ตรีโกศล, การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ สำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
5. สันติ ขุนเภา, ประจวบ กล่อมจิตร, การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ตาม ดวงอาทิตย์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
6. ประสิทธิชัย ผาสุกตรี, ประจวบ กล่อมจิตร, การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาด้วยทฤษฎีความน่า เชื่อถือเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดเวลาสูญเสียในการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตวุ้นเส้น, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558
7. พลวัฒน์ ดารงกิจภากร และ ประจวบ กล่อมจิตร, การพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าโดย ใช้โทรศัพท์มือถือ : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, (DEVELOPMENT OF ELECTIC ENERGY DATA LOGGER PROGRAM USING MOBILE PHONE: A CASE STUDY OF THE DEMONSTRATION SCHOOL OF SILPAKORN UNIVERSITY), การประชุมวิชาการสหวิทยาการ เอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ
8. เฉลิมวิชญ์กุลศิริ และ ณัฐวุฒิ โสดา, ประจวบ กล่อมจิตร, " โปรแกรมการประเมินผลการเคลื่อนไหว ในการศึกษางาน" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ30-31 ตุลาคม 2557, กรุงเทพฯ, 2557
9. C. Pornsing, K. Saichareon, and P. Klomjit. "A comparison of biomass gasificationtechnologies using data envelopment analysis", In proceeding of International Conferenceon Innovation and Management, Sapporo, Japan, 2015
10. Kathawut Bovornsaktavee, Atiwat Areephan, and Prachuab Klomjit, "The Development of Manual Lifting Assessment Program of NIOSH 1991 Lifting Equation by 3D camera", The Proceedings of The 29th Annual Conference of Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization, 2015
11. เดชฤทธิ์ สอนสุระ, ชัยพร วราวุฒิ, ประจวบ กล่อมจิตร, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สาหรับการประเมินภาระงานยกของ โดยใช้สมการ NIOSH 1991" , การประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- ประจวบ กล่อมจิตร, เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ, สำนักพิมพ์ซี เอ็ดยูเคชั่น, 2557
- ประจวบ กล่อมจิตร, โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน:การออกแบบและจัดการเบื้องต้น, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
- ประจวบ กล่อมจิตร, การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย (Industrial Plant Design for Safety and Productivity), สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
- ประจวบ กล่อมจิตร, การประเมินและปรับปรุงงานในสถานประกอบการโดยหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Evaluation and Improvement in the Factory), โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2554
- ประจวบ กล่อมจิตร, “เทคโนโลยีความปลอดภัย: หน่วยที่ 1 การวางผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย”, สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
- ประจวบ กล่อมจิตร, กัญจนา ทองสนิท “การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)”, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), 2554
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร