ผศ.ดร. วันชัย เลิศวิจิตรจรัส

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25718 E-mail : Lerdwijitjar
การศึกษา :
- Ph.D. (Polymer Science), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Thailand (2003)
- วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

Research Area
Polymer Rheology, Polymer Blend and Multiphase Polymer, Bio-based and Biodegradable Polymer
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Charoonrak, N., Tungkavet, T., Sirivat, A. and Lerdwijitjarud, W. (2016). “Poly(p-phenylene)/crosslinked poly(ε-caprolactone) blends as highly electroactive materials” Materials Chemistry and Physics, 171: 359-366.
2. Ekabutr, P., Lerdwijitjarud, W. and Sittattrakul, A. (2013). “Glycerol and Esterified Products of Palmitic Acid as a Mixed Plasticizer for Thermoplastic Tapioca Starch” Polymer Engineering and Science, 2013: 134-145.
3. Supattarasakda, K., Petcharoen, K., Permpool, T., Sirivat, A. and Lerdwijitjarud, W. (2013). “Control of Hematite Nanoparticle Size and Shape by the Chemical Precipitation Method”, POWDER TECHNOLOGY, 249: 253-259.
4. Intanoo, P., Sirivat, A., Kunanuruksapong, R., Lerdwijitjarud, W. and Kunchornsup, W. (2012). “Electroactive Polymer Actuator from Highly Doped Permethylpolyazine Dispersed in Ethylene Propylene Diene Elastomer” JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 19(10) :1-10.
Proceeding

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-