อ. เกษรินทร์ พูลทรัพย์

การติดต่อ :
Phone : 034-219362 E-mail : snappykate@hotmail.com
การศึกษา :
- Master of Engineering Practice, MEngPrac (Manufacturing Engineering), with Distinction, University of Wollongong, Australia (2012)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

Research Area
Technology and Innovation Management, Business Models, Manufacturing Strategy
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Phoonsup, K., Kiridena, S. and Jones, M. (2014). Business Model versus Strategy: Articulating the different role of ‘business model’. 28th Annual Australia and New Zealand Academy of Management Conference: Reshaping Management for Impact. Sydney, Australia: ANZAM.
2. Phoonsup, K. and Kiridena, S. (2012). Organisational evaluation of technological innovations: case studies from Australia and Thailand. 26th Annual Australia and New Zealand Academy of Management Conference: Managing for Volatility and Instability. Perth, Australia: ANZAM.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร