อ.ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม

การติดต่อ :
Phone : 089-7221410 E-mail :firstdeck@hotmail.com
การศึกษา :
- Ph.D. (Manufacturing Engineering), The University of Nottingham, UK (2003)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

Research Area
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, การควบคุมคุณภาพ, สถิติวิศวกรรม
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. จักรพันธ์ แก้วกันหา, สิทธิชัย แซ่เหล่ม,“การหาแนวทางในการวัดสมรรถนะเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่ เหมาะสมในการก่อสร้างมูลค่ามากกว่า 100 ล้าน” วารสารวิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2553 – พฤษภาคม 2554
การประชุมวิชาการ
1. อัตถชัย กีรติจรัส, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. “การศึกษากลยุทธ์ในการลดเวลาการนำอ้อยจากไร่เข้าสู่ กระบวนการหีบสกัด กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาลตัวอย่าง” การประชุมวิชาการด้านการ พัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558.
2. สุนิสา อยู่คง, ประจวบ กล่อมจิตร, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. “การประยุกต์ใช้สายงานวิกฤตในการลด ระยะเวลาของการทดสอบในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ” การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558.
3. สถาพร หมื่นสิน, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. “การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแผ่นความร้อนเครื่องอบ ชิ้นงานพรมในรถยนต์” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558.
4. วรเดช เจตเสน, วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม, “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย เทคนิคโซ่อุปทาน กรณีศึกษาตลาดน้ำดอนหวาย” การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557.
5. ศักดา อยู่คง, สุวินอภิชาติพัฒนศิริ, สิทธิชัย แซ่เหล่ม. “การประเมินศักยภาพเพื่อการลดปริมาณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมะละกอแช่อิ่มอบแห้งโดยเกณฑ์การจัดการพลังงาน” การประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 วันที่ 9 พฤษภาคม 2557.
6. ภัทรภณ เจษฎาลักษณ์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม, “การติดตามบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อลดงานล่าช้า กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
7. สุรศักดิ์ เซี่ยงว่อง, วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิทธิชัย แซ่เหล่ม, “The Competitive Capabilities of Supply Chain in Thana Market”, การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี, วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร