ผศ.ดร. สุดศิริ เหมศรี

การติดต่อ :
Phone : 034219363 ext. 25719 E-mail : Hemsri_S@su.
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical Engineering), University of Connecticut, USA (2011)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
- วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)

Research Area
พอลิเมอร์ชีวภาพและคอมพอสิต (Biopolymer and Composite), พอลิเมอร์ผสม (Polymer Blend), สารเคลือบผิวและสารกาว (Coatings and Adhesives)
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Hemsri, S., Thongpin, C., Somkid, P., Sae-arma, S. and Paiykaew, A. (2015). “Improvement of toughness and water resistance of bioplastic based on wheat gluten using epoxidized natural rubber” IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 87: 012049.
2. Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P. and Suppaso, M. (2015). “Mechanical Properties and Thermal Stability of Poly(butylenes succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend” Macromolecular Symposia, 345: 145-154.
3. Diao, C., Dowding, T., Hemsri, S. and Parnas, R. S. (2014). “Toughened wheat gluten and treated coconut fiber composite”, Composites: Part A, 58: 90–97.
4. Hemsri, S., Grieco, K., Asandei, A. D. and Parnas R. S. (2012). “Wheat gluten composites reinforced with coconut fiber”, Composites: Part A, 43: 1160-1168.
5. Hemsri, S., Grieco, K., Asandei, A. D. and Parnas R. S. (2011). “Biopolymer composites of wheat gluten with silica and alumina”, Composites: Part A, 42: 1764–1773.
6. Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P. and Socharoentham, A. , Energy Procedia (accepted), DOI: 10.1016/j.engpro.2016.05.034
Proceeding
1. Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P. and Socharoentham, A. (2015). “Bio-based blends of wheat gluten and maleated natural rubber: morphology, mechanical properties and water absorption” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 227-232.
2. Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P. and Suppaso, M. (2014). “Mechanical Properties and Thermal Stability of Poly(buthylene succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand, (July 6-11.): 46-48.
3. Hemsri, S., Thongpin, C., Techasukhato, N., Kaewpornmongkol, N. and Pliansakun, S. (2014). “Preparation and Mechanical Properties of Polymer Blend of Wheat gluten and Epoxidized Natural Rubber” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand, (July 6-11.): 146-148.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
- US Patent Application: US 2014/0054816 A1, Parnas, R.S.; Asandei, A. D.; Hemsri, S. and Dowding, T., Process for Coconut-Based Particleboard Manufacture, Feb. 27, 2014