รศ.ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25706 E-mail : Hongsriphan_
การศึกษา :
- D.Eng. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, USA (2003)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

Research Area
กระบวนการอัดรีดและกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Extrusion and Injection Molding of Polymer), รีโอโลยีของพอลิเมอร์ (Polymer rheology), วัสดุคอมพอสิตชนิดไม้พลาสติก (Wood-plastic composite)
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Hongsriphan, N., Muangrak, W., Soonthornvacharin, K. and Tulaphol, T. (2015). “Mechanical Improvement of Poly(butylene succinate) with Polyamide Short Fibers” Macromolecular Symposia, 345: 28-34.
2. Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P. and Hongsriphan, N. (2014). “The influence of micro-/nano-CaCO3 on thermal stability and melt rheology behavior of poly(lactic acid)” Energy Procedia, 56: 118-128.
3. Homklin, R. and Hongsriphan, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of PLA/PBS Co-continuous Blends Adding Nucleating Agent” Energy Procedia, 34: 871-879.
4. Hongsriphan, N., Burirat, T., Niratsungnern, P., Trongteng, S. (2013). “Influence of Calcium Carbonate Nanoparticles on Mechanical Behavior of Poly(lactic acid)/Poly(butylene succinate) Blend” Journal of Metals, Materials and Minerals, 23(1): 41-47.
5. Wiriya-Amornchai, A., Hongsriphan, N., and Pattanatabutr, P. (2012). “Natural Dyeing of Wood Fibers for Green Biocomposites” Advanced Materials Research, 488-489, (March): 511-514.
6. Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P., and Hongsriphan, N. (2012). “Surface Modified CaCO3 Nanoparticles with Silica Sol-Gel Process using in Poly(Lactic acid) Nanocomposite” Advanced Materials Research, 488-489, (March): 520-524.
7. Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P. and Hongsriphan, N. (2012). “Thermal-Mechanical Property and Fracture Behaviour of Plasticised PLA-CaCO3 Nanocomposite”, PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 41(4-5): 175-179.
Proceeding
1. Sanga, S. and Hongsriphan, N. (2015). “Chitosan Coating on Biodegradable Film Modified Surfaces by Corona Treatment” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 99-103.
2. Popanna, A. and Hongsriphan, N. (2015). “Mechanical Enhancement of Poly(Butylene Succinate) with Commercial Synthetic Fibers” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 104-109.
3. Lappokachai, K. and Hongsriphan, N. (2015). “Effect of Chain Extenders on Mechanical Properties of Recycled Poly(Ethylene Terephthalate)/ Polycarbonate Blend” 12thEco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 145-149.
4. Pinpueng, A. and Hongsriphan, N. (2015). “Moisture Absorption and Fertilizer Release of Poly(Butylene Succinate) Blended with Natural Absorbent for Using in Agriculture Application” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi, Thailand, (June 11-14.): 191-195.
5. Kampangkaew, S., Thongpin, C., Hongsriphan, N., Lopattananon, N. and Santawitee, O. (2014). “Preparation of Thermoplastic starch (TPS) extrudates from Tapioca flour” The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand, (July 6-11.): 37-39.
6. Patanathabutr, P., Nekhamanurak, B. and Hongsriphan, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of Surface Modified CaCO3-Poly (Lactic Acid) Nanocomposite” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม, (2-3 ธันวาคม): 280-289.
7. Hongsriphan, N., Pinpeung, A., Subjareonpond, T. and Taechatada, A. (2013). “Comparison Study of Mechanical Properties of Poly(Butylene Succinate) Blended with Poly(Lactic Acid) in Spherical and Fiber Forms” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม, (2-3 ธันวาคม): 257-264.
8. Hongsriphan, N. and Junhuay, N. (2013). “Chitosan-Hydroxyapatite Nanocomposite via In-situ Hydridization” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม ปี 2556, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม, (2-3 ธันวาคม): 273-279.
9. Chinda C. and Hongsriphan, N. (2012). “Ductility Enhancement of Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactic Acid) Blend by the Use of Glycidyl Methacrylate” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon Ratchathani, (December 5-8.)
10. Kololkijwong, M., Hongsriphan, N. and Thongpin, C. (2012). “Effect of Surface Treatment on Properties of PBS/COIR Fiber Biocomposites” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon Ratchathani, (December 5-8.)
11. Homklin, R., and Hongsriphan, N. (2012). “Mechanical and Thermal Properties of PLA/PBS Co-Continuous Blends Adding Nucleating Agent” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon Ratchathani, (December 5-8.)
12. Sriakkarakul, M. and Hongsriphan, N. (2012). “Moisture Absorption and Fertilizer Release of Poly(Butylene Succinate) Blended with Fertilizer Loaded Superabsorbent Polymer for Using in Agriculture Application” 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon Ratchathani, (December 5-8.)
13. Wiriya-Amornchai, A., Pattanatabutr, P., and Hongsriphan, N. (2012). “Thermal Stability of Natural Dyed Wood Fibers for using in Wood-Filled Biocomposite” The 6thPure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand, (January 11-13.): 246-249.
14. Hongsriphan, N., Patanathabutr, P., and Sirisukpibul, A. (2011). “Synthetic and Natural Dyeing of Wood Fibers in Wood-Plastic Composite” 18th International Conference on Composite Materials, Jeju Island, Korea, (August 21-26.)
15. Phukringsri, A., and Hongsriphan, N. (2011). “Physical and Mechanical Properties of Foamed HDPE-Based Synthetic Rattan” 18th International Conference on Composite Materials, Jeju Island, Korea, (August, 21-26.)
16. Hongsriphan, N., Soprontanaviboon, C., Thongsoon, D., O-suwankul, S. (2011). “Flammability of Wood-Plastic Composites from Post-Consumer Beverage Bottles Adding Flame Retardants” 37th Congress on Science and Technology of Thailand, (October 10-12.)
17. Panyad, B., and Hongsriphan, N. (2011). “Influence of Processing Procedure on Mechanical Properties of PBS/PLA Reactive Blend” 2nd Polymer Conference of Thailand, (October 20-21.)
18. Hongsriphan, N., Srinawakunapor, P., Punbut, S., and Kitwattana, A. (2011). “Properties of Wood-HDPE Composite After Outdoor Weathering”, 2nd Polymer Conference of Thailand, (October 20-21.)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กัลยกานต์ ลาภโภคาชัย. (2558). “การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่นำมาแปรรูปใช้ใหม่ผสมพอลิคาร์บอเนตและสารเติมแต่ง” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อารักษ์ พินผึ้ง. (2558). “การศึกษาสมบัติด้านการดูดซับความชื้นและการการปลดปล่อยปุ๋ยของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้นที่มาจากธรรมชาติสำหรับใช้งานทางการเกษตร” แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ศุภชัย สง่า. (2557). “การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เคลือบผิวด้วยไคโตซานสำหรับประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต่อต้านแบคทีเรีย” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อลงกรณ์ โพธิ์พันนา. (2557). “การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและเส้นใยสังเคราะห์ขนาดสั้นที่มีการเติมสารเพิ่มความเข้ากันได้” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ชลธิชา จินดา. (2556). “การเตรียมฟิล์ม PBS/PLA ที่ขึ้นรูปโดยการเป่าฟิล์มสำหรับใช้เป็นแอคทีฟฟิล์ม” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
รังสิมา หอมกลิ่น. (2556). “สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBS ที่เติมสารก่อผลึก” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
มาศิริ โกศลกิจวงค์. (2555). “การปรับปรุงสมบัติของวัสดุคอมพอสิตจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมเส้นใยมะพร้าวสำหรับการเพาะชำ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เมธิณี ศรีอักขรกุล. (2555). “การศึกษาสมบัติด้านการดูดและคายซับของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตผสมสารดูดความชื้นสำหรับการใช้งานทางการเกษตร” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เบญจมาส ปั้นหยัด. (2555). “การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับใช้ทำกรอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาวินี กลิ่นรอด. (2555). “การเตรียมสารเคลือบอัลคิดเรซินจากขวดเพ็ทที่นำกลับมาแปรใช้ใหม่เชิงเคมี” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย. (2555). “การศึกษาความเสถียรต่อสภาพแวดล้อมของวัสดุคอมพอสิตชีวภาพพอลิแล็กติกแอซิดและผงไม้ย้อมสีธรรมชาติ” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ (2559) เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกสำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์(Injection Molding Technology for Polymer Engineering) พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น (ISBN : 978-616-413-084-5)
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-