หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยและพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
3. ฝึกหัดและอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. ฝึกหัดนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งลด
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ คอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยและพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
3. ฝึกหัดและอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. ฝึกหัดนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งลด ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน
หลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้เปิดสอนมาประมาณ 27 ปี ถูกออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทั้งด้านพอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี และการบริหารจัดการ ดังนั้นนักศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาในแง่มุมที่กว้างและหลากหลาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยมานาน ทั้งยังสำเร็จการศึกษาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบและทันสมัยสำหรับใช้ในการวิจัย การเรียนการสอน และทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ
หลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้เปิดสอนมาประมาณ 27 ปี ถูกออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทั้งด้านพอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี และการบริหารจัดการ ดังนั้นนักศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาในแง่มุมที่กว้างและหลากหลาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยมานาน ทั้งยังสำเร็จการศึกษาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบและทันสมัยสำหรับใช้ในการวิจัย การเรียนการสอน และทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ
หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน บัณฑิตในสาขาวิชาเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงตรรกะ สร้างทักษะทฤษฎีเชิงลึกสำหรับการวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ บัณฑิตของหลักสูตรมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีพ หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการมีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน บัณฑิตในสาขาวิชาเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงตรรกะ สร้างทักษะทฤษฎีเชิงลึกสำหรับการวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ บัณฑิตของหลักสูตรมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีพ หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ
มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขานั้นๆ โดยตรงทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการจริงในอุตสาหกรรม
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขานั้นๆ โดยตรงทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการจริงในอุตสาหกรรม
เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยอาศัยโอกาสที่นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเอง และบูรณาการทั้ง 2 ศาสตร์ โดยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในสาขาโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงจากต่างประเทศ
เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยอาศัยโอกาสที่นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเอง และบูรณาการทั้ง 2 ศาสตร์ โดยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในสาขาโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงจากต่างประเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความโดดเด่นทั้งในด้านจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนายจ้างสูง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เริ่มการนำการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากกับการเรียนแบบนี้ และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา คือ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความโดดเด่นทั้งในด้านจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนายจ้างสูง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เริ่มการนำการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากกับการเรียนแบบนี้ และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา คือ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้นำทางด้านการจำลองกระบวนการ มีทักษะในการสร้างแบบจำลองกระบวนการ และการสร้างโปรแกรมสำหรับการจำลองกระบวนการ
จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่สามารถจำลองกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงานวิศวกรรม ด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการสื่อสารทางด้านความคิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรม อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงานวิศวกรรม ด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการสื่อสารทางด้านความคิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรม อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พร้อมสําหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
3) เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นํา และมีคุณธรรม