Study courses

Doctor Degrees

Doctor Degrees

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์องค์ความรู้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมสู่การบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแห่งการพัฒนาจะนำไปสู่การ
ยกระดับนวัตกรรม และการจัดการรูปแบบใหม่ อันจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International Program)
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่น อันเป็นการนำพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่โดยมีโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลและทุนการทำวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ และงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรม
4.มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model