ข่าวทั่วไป

24 สิงหาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบแบบประเมิน

1. ขอเชิญบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตอบแบบประเมิน ความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนส่วนงาน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้่ส่วนงาน แลดารมีส่วนร่วมมือของบุคลากร     

2. ขอเชิญนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตอบแบบประเมิน การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)

(ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)


ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 14 ตุลาคม 2566

(Online ผ่านระบบ SU Web Portal)

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม