ข่าวทุนวิจัย

26 เมษายน 2566

คำอธิบายเพื่อการเลือก “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” ในข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายเพื่อการเลือก แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs” ในข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปเพิ่มเติม