ข่าวทุนวิจัย

27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัครเงินทุนอุดหนุนการวิจัย “ประเภททุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)”

ประกาศคณะฯ
เรื่อง การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม