ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

10 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์ อารมย์ดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล บุคลากรสายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม