ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

10 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

บุคลากรสายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม