ระดับปริญญาตรี

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั