ทำเนียบคณบดี

President Hall

Dean

Arunsri Leejeerajumnean

คำสั่ง มศก. 799/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

คำสั่ง มศก. 760/565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

B.E. 2018 - ปัจจุบัน
B.E. 2017 - 2018

คำสั่ง มศก. 2438/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

คำสั่ง มศก. 1052/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

คำสั่ง มศก. 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556

B.E. 2013 - 2017
B.E. 2009 - 2012

คำสั่ง มศก. 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

คำสั่ง มศก. 33/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549

คำสั่ง มศก. 1560/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548

คำสั่ง มศก. 1207/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543

B.E. 2004 - 2009
B.E. 2002 - 2004

คำสั่ง มศก. 820/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

คำสั่ง มศก. 150/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546

คำสั่ง มศก. 27/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544

B.E. 2000 - 2002
B.E. 1990 - 2000

คำสั่ง มศก. 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543

คำสั่ง มศก. 236/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539

คำสั่ง มศก. 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535

คำสั่ง มศก. 1099/2533 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553