อ.ดร. สินี หนองเต่าดำ

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25310 E-mail : sinee_n@yaho
การศึกษา :
- ปร.ด (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
- วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)
- วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)

Research Area
Fishery Products, Food Product Development
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Wardy, W., Mena, B., Nongtaodum, S., No, H.K., Prinyawiwatkul, W. 2014. Exploring the drivers of purchase intent and consumer satisfaction of chicken eggs using principal component analysis and the Kano Model. Journal of Sensory Studies. 29(6): 463-479.
2. Nongtaodum, S., Jangchud, A., Jangchud, K., Dhamvithee, P., No, H.K., Prinyawiwatkul, W. 2013. Oil coating affects internal quality and sensory acceptance of selected attributes of raw eggs during storage. Journal of Food Science. 78(2): S329-335.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-