แนะนำภาคเทคโนโลยีอาหาร

Department of Food Technology

Department history

Food technology study is an integration of scientific and technological knowledge in order to solve industrial problems. Although there are currently a plenty of food technologists, supplying those who are skilful for food industrial demand is still inadequate. To find the right solution and create innovation for the food industry, integration of technological knowledge and management skill is vitally important. Food technology course at Silpakorn University for bachelor degree has been designed for 2 optional minor subjects, i.e. food processing technology and food product development. The main courses include food processing, food microbiology, product development, food engineering, sensory evaluation of food, food chemistry and quality control.

objective

Intending to the department providing instruction program required by community and producing good, quality, and moral graduates Heading forward to the oriented research department Focusing on the department of learning Focusing on environmental creation for learning’s and researches Moving forward to manage the organization and its income efficiently

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

Course Highlights

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความโดดเด่นทั้งในด้านจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนายจ้างสูง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เริ่มการนำการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากกับการเรียนแบบนี้ และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา คือ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความโดดเด่นทั้งในด้านจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนายจ้างสูง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เริ่มการนำการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากกับการเรียนแบบนี้ และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา คือ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

Master Degrees

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Course Highlights

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแห่งการพัฒนาจะนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรม และการจัดการรูปแบบใหม่ อันจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืนประเทศไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแห่งการพัฒนาจะนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรม และการจัดการรูปแบบใหม่ อันจ

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

Course Highlights

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแห่งการพัฒนาจะนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรม และการจัดการรูปแบบใหม่ อันจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืนประเทศไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแห่งการพัฒนาจะนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรม และการจัดการรูปแบบใหม่

Doctoral Degrees

Course Name : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Information of Department

Office : Department of Material Science and Engineering Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn Universit Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000

Tel :034 109686 ต่อ 209300

Fax :0-3427-2194

Website : http://www.foodtech.eng.su.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/food.silpakorn/

Asst. Prof. Dr. Kanokwan Kingphadung

Asst. Prof. Dr. Doungjai Thirathumthavorn

Asst. Prof. Dr. Busarakorn Mahayothee

Asst. Prof. Dr. Prasong Siriwongwilaichat

Assoc. Prof. Dr. Pramote Khuwijitjaru

Asst. Prof. Dr. Parinda Penroj

Asst. Prof. Dr. Suched Samuhasaneetoo

Assoc. Prof. Dr. Sopark Sonwai

Asst. Prof. Dr. Arunsri Leejeerajumnian

Asst. Prof. Dr. Touchpong Choosri

Asst. Dr. Pornsri Charoenpanich

Dr. Sinee Nongtaodum

Dr. Parika Rungpichayapichet

Dr. Khwanjai Klinchongkon