ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : Hudakorn_tee@hotmail.co
การศึกษา :
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

Research Area
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Engineering), เทคโนโลยีท่อความร้อน (Heat Pipe Technology), การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management), พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Hudakorn, T. (2009), “A Study on Performance of a V-groove Flat Plate SolarCollectorfor a Solar Dryer”, The 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chiang Mai, Thailand, 4-7 November 2009.
2. Hudakorn, T., Soponpongpipat, N., Kammuang-lue, N., Sangsawang, T., Dontuam, P., and Churak, C. (2009), “A Study on Effectiveness of Improvement in Science Basics of the First Year Students by Learning-teaching System Focused on Exercise-doing”, The 7th National Conference on Engineering Education, Rayong, Thailand, 14-16 May 2009, pp. 213-217.
3. Hudakorn, T. (2010) “Performance of a Closed Loop Oscillating Heat Pipe Flat Plate Solar Collector for a Solar Dryer”, The 24th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Ubonratchathani, Thailand, 20-22 October 2010.
4. Hudakornand T. and Katejanekarn, T. (2010), “Thermal Performance of a Square-Corrugated Air Collector with Attached Internal Fins for Drying Application”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010.
5. Hudakorn, T. and Terdtoon, P. (2010) “Thermal Performance Investigation of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe Flat Plate solar Collector”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010.
6. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013), “Thermal Performance Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water Heater”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
7. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal performance investigation of a trapezoid corrugated solar collector with internal baffles”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- ธีระศักดิ์ หุดากร (2553), กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ภาคพลศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
1. Katejanekarn, T. and Hudakorn, T. (2012), “An Intermittent Solar Absorption Cooling System Using a Parabolic Trough”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 31, No. 5, pp. 496-502.
2. Hudakorn, T. and Boonyaaroonnate, G. “Thermal Performance of Solar Water Heater Integrated Vacuum-tube Collector with Loop Thermosyphon”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 1.
3. Hudakorn, T. and Katejanekarn, T. (2013) “Performance of a Square-Corrugated Air Collector with Attached Internal Fins Solar Drier for Red Chili Drying”, Journal of science and technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 5, pp. 592-597.
4. Hudakorn, T., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, p. (2008) “Effect of Inclination Angle on Performance Limit of a Closed-End Oscillating Heat Pipe”, American Journal of Applied Sciences, pp. 174-180.
5. Kammuang-lue, N., Hudakorn, T., and Terdtoon, P. (2010) “Establishment, Verification and Application of a Correlation to Predict the Maximum Heat Flux of a Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipe”, Energy Research Journal, Science Publications, Vol. 1, No. 2, pp. 96-103.
อื่นๆ
สิทธิบัตร