Bachelor Degrees

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


 SU - TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolioเปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม 2564

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 3 Admission
แบบฟอร์มรับรองสุขภาพ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
รายละเอียดการส่งใบรับรองสุขภาพ รอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)