แนะนำภาควิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

Department history

Department of Mechanical Engineering Established in 2002, which the first batch of student in 2003

objective

- Producing graduates who possess abilities and skills for working as engineers and able to conduct research and development in engineering. - Producing graduates who actively pursue lifelong learning and have leadership in their profession. - Producing graduates who work with responsibility and creativity.

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name : Master of Engineering Program Electrical and Computer Engineering (Curriculum revised version 2017)

Course Highlights

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์

Course Name : Master of Engineering Program Electrical and Computer Engineering (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงานวิศวกรรม ด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการสื่อสารทางด้านความคิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรม อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Master Degrees

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Doctoral Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Information of Department

Office : Department of Mechanical Engineering Floor 4th Building Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University (Sanam Chandra Palace Campus) 6 Ratchamakka Nai Road, Phra Pathom Chedi, Muang, Nakhon Pathom, 73000, Thailand

Tel :034 109686 ต่อ 209400

Fax :0-3427-0401

Website : https://www.mesilpakorn.com

Facebook : https://www.facebook.com/Me.Silpakorn

Asst. Prof. Jarut Kunanoppadol

Assoc. Prof. Dr. Kasama Sirisomboon

Asst. Prof. Dr. Kittisak Khuwaranyu

Asst. Prof. Dr. Dechaphan Ratsasanasart

Asst. Prof. Dr. Thosapon Katejanekarn

Asst. Prof. Dr. Thibordin Sangsawang

Asst. Prof. Dr. Teerasak Hudakorn

Asst. Prof. Dr. Nitipong Soponpongpipat

Asst. Prof. Dr. Porametr Arromdee

Asst. Prof. Dr. Weeranut Intagun

Asst. Prof. Pongsiri Jaruyanon

Assoc. Prof. Dr. Saroj Pullteap

Asst. Prof. Dr. Chantana Sangvornyotin

Asst. Prof. Dr. Chatthanon Bhothikhun

Dr. Nat Thuchayapong

Asst. Prof. Dr. Nattawut Tharawadee

Asst. Prof. Noppong Sritrakul

Asst. Prof. Dr. Vichuda Mettanant

Asst. Prof. Sivapong Phetsong

Asst. Prof. Supachai Wasananon

Dr. Chongrug Pariwatnanont